Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Eit lingvistisk studium av strukturen i eit språk som typologisk skil seg sterkt frå kjende vesteuropeiske språk.

Dette emnet er eit kunnskaps- og ferdigheitsemne med integrert vurdering.

Kva lærer du?

Studentane skal få grunnleggjande innsikt i fonologien og grammatikken (morfologien og syntaksen) til språket og lære å anvende den lingvistiske kunnskapen frå grunnkursa i analyse av dette språket..
Læringsmål:
Etter fullført emne kan studentane gjere greie for særspråket sitt foneminventar, allofoni og fonologiske prosessar, og korleis språket handsamar grammatiske fenomen tilsvarande bøying, avleiing og setningsstruktur. Dei kan gjere greie for semantiske særtrekk som funksjonsendring ved grammatikalisering, og plassere språket i ei typologisk råme. Dei kan også lese enkle tekstar ved hjelp av ordbok.
Endeleg karakter viser i kva grad studenten har oppnådd dette læringsutbyttet.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Maksimum 25 studenter.

Forkunnskapar

Anbefalte forkunnskapar

Emnet bygger på kunnskapar tilsvarende LING1111 – Fonetikk og fonologi 1 og LING1112 – Morfologi og syntaks 1, som kan tas samtidig med LING2101.

Undervisning

28 timar undervisning: Det blir undervist 14 dobbeltimar på dette kunnskaps- og ferdigheitsemnet i semesteret, med enkelte avbrot undervegs.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikkje krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikkje har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsordninga er ei mappe som inneheld ei oppgåveinnlevering og ein totimars klasseromseksamen ingen hjelpemiddel tillatne). Mappa blir vurdert under eitt. Det gis karakterar A-F.

Eksamensspråk

Du kan svare på eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgåvetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpande evaluering av emnet, og med jamne mellomrom ber vi studentane delta i ei meir omfattande evaluering.

Periodisk emnerapport vår 2013
Periodisk emnerapport vår 2011
Periodisk emnerapport høst 2007

Anna

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:

Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2013

Vår 2011

Vår 2010

Eksamen

Samme semesteret som det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk