Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i det vitenskapelige studiet av ord og setninger i naturlige menneskelige språk. Morfologien er den delen av språkvitenskapen som studerer ordstruktur, hvordan ordene er bygd opp. Ord brukes til å danne fraser som bygger setninger, og syntaksen utforsker setningsstrukturene og hvordan setninger kan føyes inn i andre setninger. Innføringen er samtidig en presentasjon av moderne morfologisk og syntaktisk teori.

Hva lærer du?

Studentene får grunnleggende kunnskaper om henholdsvis morfologisk og syntaktisk teori. De lærer å bruke sentrale teoretiske begreper, å gi beskrivelser av ordstruktur og setningsstruktur ved hjelp av disse begrepene, og å argumentere for beskrivelsene. De overordnede temaene er slikt som

  • ordlaging gjennom avledning (derivasjon) og sammensetning (komposisjon),
  • ordbøyning i grammatiske (morfosyntaktiske) kategorier og trekk,
  • frasestruktur og syntaktiske konstituenter,
  • syntaktiske funksjoner (setningsledd),
  • komplekse setninger.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimum 35 studenter.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret med totalt 36 undervisningstimer. Underveis blir det gitt én obligatorisk skriftlig kvalifiseringsoppgave. Besvarelsen av kvalifiseringsoppgaven må godkjennes av faglærer før man ta den avsluttende eksamenen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timer skriftlig skoleeksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2012
Periodisk emnerapport våren 2010

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen

Samme semester som undervisingen gis.

Undervisningsspråk

Classes will be in English, but students can write in Norwegian.