Dette emnet er nedlagt

LING2109 – Språk og samfunn i Afrika sør for Sahara

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over den sosiolingvistiske situasjonen i Afrika sør for Sahara med fokus på språkpolitikk, spesielt i forhold til språk i skolen. Temaene som skal drøftes er flerspråklighet, språkkontakt, språkholdninger, språklig variasjon og språkvalg. Språk i samfunnet i et bestemt afrikansk land, f.eks. Etiopia, vil stå i fokus for undervisningen og sammenlignes med andre land. Rollen som engelsk spiller i samfunnet vil også drøftes utifra et globaliseringsperspektiv.

Hva lærer du?

Studentene skal få grunnleggende kunnskaper om ulike aspekter ved den sosiolingvistiske situasjonen i Afrika sør for Sahara. Emnet skal også gi øvelse i skriftlige og muntlige presentasjoner av temaer innenfor feltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om studenten har tatt EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap.

Undervisning

Det gis totalt 36 undervisningstimer i semesteret. Det vil gis 2-4 undervisningstimer i uken. Noen undervisningspauser til selvstudium/oppgaveskriving.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

To obligatoriske oppgaver på 3 sider. De må være godkjent for at studenten skal kunne levere avsluttende semesteroppgave.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Maksimum 50, minimum 5 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk