LING4181 – Rettleia lesing i lingvistikk

Kort om emnet

Studenten les litteratur som blir vald ut i samråd med rettleiaren. Pensum skal vere på om lag 1000 sider, avhengig av vanskegraden.

Kva lærer du?

Etter fullført emne skal studentane ha vidaregåande kunnskap om sentrale emne frå forskingsfronten innanfor den delen av lingvistikken som pensum dekkjer. Studentane får også øving i skriftleg presentasjon av desse emna.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og tilgangsavgrensing

Opptak til emnet er begrenset til studenter på masterprogrammet Lingvistikk (master - to år).

Emnet gis som en avtale mellom student og institutt/veileder der det er naturlig i studentens studieplan. For oppmelding: kontakt studiekonsulent.

Undervisning

Regelmessige møter med veileder.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Kjeldebruk og referansar

Ved oppgåveskriving pliktar du å gjere deg kjend med reglane for kjeldebruk og referansar. Ved brot på reglane kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Sjå eksempel på korleis du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan svare på eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgåvetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Ei semesteroppgåve eller tilsvarande som er bestått, kan ikkje leverast på nytt i omarbeidd form.

Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen bruker du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpande evaluering av emnet, og med jamne mellomrom ber vi studentane delta i ei meir omfattande evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og haust

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk