NOAS2104 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv med vekt på skriving

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i forskjellige temaer knyttet til skriftkyndighet, med spesiell vekt på skriving. Det drøftes hva det innebærer å være skriftkyndig og hva som særpreger ulike skrifttradisjoner og skriftsjangrer. Det fokuseres spesielt på hva det innebærer å skrive tekster på et andrespråk. Noen stikkord her er sjangerlære, skriftkonvensjoner, alfabetisering, skriveopplæringsmodeller, multimodale tekster og skriving i ulike fag. Elevtekster vil bli analysert. Samfunnets krav til skriftkyndighet i ulike perioder og vurdering av skriveferdigheter drøftes også.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne

• drøfte hva det innebærer å være skriftkyndig særlig i det moderne samfunnet, men også i et historisk perspektiv

• diskutere hva som særpreger muntlig og skriftlig språk og gjøre rede for hva som særpreger ulike tekstsjangrer

• diskutere hva som kjennetegner ulike skriveopplæringsmodeller, og hvilke utfordringer det innebærer å lese og skrive på et andrespråk generelt og for voksne med svake skriftspråksferdigheter spesielt.

• drøfte hvordan skriveferdighet kan måles og kritisk evaluere ulike tester

• analysere og kommentere elevproduserte tekster

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Minst 5 studenter

Undervisning

Kurset har totalt 28 undervisningstimer. Undervisningen vil veksle mellom oversiktsforelesinger og seminar. Studentene legger fram en obligatorisk oppgave i løpet av seminaret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er ei semesteroppgave på 8-10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom) som tar utgangspunkt i pensum. Times New Roman, 1,5 pkt. linjeavstand. Tema for oppgava bestemmes av faglærer og student i fellesskap, og skal godkjennes av faglærer.

Mal for eksamensbesvarelser ved ILN

Eksamensspråk

Eksamen må besvares på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport vår 2013

Periodisk emnerapport vår 2011

Annet

Emnet gis vanligvis på dagtid, men vil enkelte semestere bli gitt om ettermiddag/kveld slik at det kan tas av deltidsstudenter som arbeider ved siden av. Dette blir kunngjort semesteret før det er aktuelt. Hvert semester vil det være minst ett emne fra årsenheten som har undervisning om ettermiddagen/kvelden.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres sammen med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensinnleveringer. Informasjon om fusk og lenke til obligatorisk erklæring.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk