NOR1302 – Nordisk barne- og ungdomslitteratur 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en innføring i norsk, i noen grad også nordisk, barne- og ungdomslitterær tradisjon, med vekt på episke tekster. Det gir videre en introduksjon til barne- og ungdomslitteraturens egenart som litteratur og studiefelt knyttet til barnebokas historie, sjangertradisjoner og lesemåter.

Pensum omfatter både korttekster og hele verk, tilsvarende 12-13 verk. I tillegg legger studentene opp teori og sekundærlitteratur, til sammen ca. 350 sider.

De litterære verkene skal leses på originalspråket. Verk av svenske og danske forfattere leses følgelig på hhv. svensk og dansk, ikke i norsk oversettelse. 

Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • gjøre rede for viktige utviklingslinjer i norsk, og til dels nordisk, barne- og ungdomslitteratur
  • dokumentere grunnleggende kjennskap til barnebokas ulike sjangere, uttrykk og funksjonsmåter
  • skal kunne analysere barnelitterære tekster
  • ha noe kunnskap om litteraturresepsjon og leseutvikling

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte studenter (minst 5) for at emnet skal gå som planlagt.

Undervisning

Seminarundervisning med tilsammen 28 undervisningstimer. Det kreves aktiv deltakelse av studentene med forberedte muntlige innlegg og mindre skriftlige oppgaver. Studentene leverer en skriftlig kvalifiseringsoppgave på 5 sider (á 2300 tegn) underveis i seminaret. Kvalifiseringsoppgaven må være levert innen en fastsatt frist og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Eksamen er en 4-timers hjemmeeksamen etter at undervisningen er slutt.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis

Undervisningsspråk

Norsk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)