Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er både praktisk og teoretisk innrettet og gir studentene øvelse i å skrive litteraturkritiske tekster. Samtidig gir emnet innsikt dels i historisk estetisk teori, dels i aktuelle kriterier for vurdering og bedømmelse av litteratur i ulike norske medier.

Pensum består av fagprosa og skjønnlitterære tekster i flere genrer og i et omfang tilsvarende 4-6 verk og teoritekster og faglitteratur ca. 400 s. Pensum legges ut på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene utvikler ferdigheter som litteraturkritikere, og de får tildels også teoretisk basis for beskrivelse og analyse av litteraturkritiske tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet forutsetter opptak på bachelorprogrammet i litteraturstudier eller i estetiske studier. Studenter på studieretning for litteraturformidling har førsteprioritet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

NOR1300 – Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800 og LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever en viss litteraturhistorisk oversikt og god kjennskap til litteraturvitenskapelig metode. Pensumlitteraturen vil i hovedsak være på nordiske språk og engelsk.

Undervisning

Seminarundervisning med én dobbelttime undervisning i 12 uker. I tillegg kommer 3 lese-/skriveuker, fordelt gjennom semesteret, i alt 15 uker. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt, og det forutsettes at hver student holder minst ett forberedt muntlig innlegg på seminaret eller ett skriftlig innlegg i undervisningsoppleggets elektroniske diskusjonsforum hvis dette tas i bruk. En kvalifiseringsoppgave på 5 sider (12 000 tegn) skal være godkjent av faglærer før studenten ka gå opp til eksamen. Veiledning i å skrive eksamensbesvarelse vil bli gitt som en del av undervisningsopplegget på seminaret og ved bruk av IKT.

Godkjent obligatorisk aktivitet er i tillegg gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn uten mellomrom) som skrives over oppgitt tema. Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Studenter med opptak til studieretning i yrkesrettet litteraturformidling på bachelornivå blir prioritert ved opptak.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Emnet gis for siste gang våren 2008.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)