NOR1300 – Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800

Kort om emnet

Emnet består i lesning av sentrale nordiske, særlig norske, litterære tekster fra 1800-tallet og fram til vår egen tid (romaner, noveller, essay, drama, lyrikk). Emnet inkluderer norsk, svensk og dansk litteratur- og kulturhistorie fra samme periode, samt sekundærlitteratur relatert til enkelttekster og sjangerer, og analytisk metode.

Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • gjøre rede for litterære retninger og utviklingstrekk i norsk og nordisk litteraturhistorie i tidsrommet 1800 og frem til vår tid
  • analysere og tolke tekstene formelt og tematisk, samt plassere dem i en litteratur- og kulturhistorisk sammenheng
  • beherske et litteraturvitenskapelig begrepsapparat
  • demonstrere tekstanalytisk kompetanse og evne til å uttrykke seg faglig

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene må kunne lese pensumlitteratur på skandinaviske språk. Det forventes at studentene behersker både bokmål og nynorsk.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Det gis totalt 86 timer undervisning på emnet fordelt på 36 dobbelttimer forelesning og 7 dobbelttimer gruppeundervisning.

Obligatoriske kvalifiseringsoppgaver:
Det er to slike oppgaver knyttet til emnet:

1) Hver student skriver en innleveringsoppgave innen oppgitt frist. Oppgaven skal være på ca. 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom), og skal skrives på nynorsk. Tema oppgis av gruppelærer.

2) I tillegg skal man innen oppgitt frist levere inn en mappe med mindre skriveøvelser skrevet gjennom semesteret. Minstekravet er at innholdet i mappen til sammen utgjør 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Begge de to obligatoriske kvalifiseringsoppgavene må være godkjent samme semester for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige det semesteret de godkjennes, samt de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Det er to obligatoriske kvalifiseringsoppgaver knyttet til undervisningen (se ovenfor under punktet 'undervisning'). Begge disse må være gyldige og godkjent i samme semester for at man skal få anledning til å gå opp til eksamen. Man blir prøvd i begge målformer; bokmål og nynorsk. Dette er uavhengig av eventuelle tidligere fritak.

Eksamen består av en 6-timers hjemmeeksamen som foregår i Inspera. Alle deler av pensum kan prøves. Ved vurderingen blir det lagt vekt på analytiske ferdigheter, kunnskapsinnhold, evne til kritisk vurdering, begrepsforståelse, problemløsning og språkføring. Dersom eksamen er flerdelt, må alle delene bestås for at besvarelsen samlet skal vurderes til bestått karakter.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Emneevaluering våren 2013

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)