Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer sentrale teorier om det litterære feltet i Europa generelt og tar for seg fremveksten av litterære institusjoner i Norge.

Det er utarbeidet et standardpensum. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg institusjonskunnskap i tillegg til et teoretisk og historisk perspektiv på litteraturens rolle i samfunnet og lærer å reflektere over litteraturens og kunstens selvforståelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet forutsetter opptak på bachelorprogrammet i litteraturstudier eller i estetiske studier. Studenter på studieretning for litteraturformidling har førsteprioritet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på bachelorprogrammet i litteratur eller lektor- og adjunktprogrammet. Studenter med opptak til bachelorstudiet i litteraturformidling har fortrinnsrett til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer, LIT1303 – Vestens litteratur fra 1900 til i dag og/eller NOR1300 – Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 12 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 14 uker. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt.Det forutsettes at hver student holder minst ett muntlig innlegg eller ett skriftlig innlegg for å kunne framstille seg til eksamen. Generell veiledning om oppgaveskriving og drøfting av problemstillinger skjer i seminaret og/eller ved bruk av IKT.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). I siste halvdel av semesteret gis flere tema som studentene kan velge blant. Semesteroppgaven leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Første gang: Våren 2004.

Siste gang: Våren 2007.

Eksamen

Vår 2007

Første gang: Våren 2004.

Siste gang: Våren 2007.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)