Dette emnet er nedlagt

NOR4117 – Nordisk syntaksvariasjon i tid og rom

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gjev ei innføring i syntaktisk variasjon og forandring og aktualiserer spørsmålet om korleis desse fenomena kan verte beskrivne og forklara innom rammene av dei ulike språkvitskaplege teoriane. Det gjev òg ei brei oversikt over dei mest sentrale interesseområda for nordisk syntaks, særleg ordfølgje, både synkront (dialektsyntaks) og diakront (syntakshistorie).

Nokre av dei mest relevante arbeida innom begge områda kjem til å bli behandla på kurset. Studentane vil òg få gjera seg kjende med datainnsamling og med datatolking ved å analysere arbeid av andre forskarar.

Pensumomfang: ca 600 sider. Pensum finst på emnesida for kvart semester.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomgått kurset skal studentane vera i stand til å gjennomføre eigne syntaktiske undersøkingar og kritisk granske dei studiane som har vorte gjennomførte av andre forskarar innom same vitskapsfeltet. I tillegg skal studentane lære seg å bruke modellar og teoriar som kan vera aktuelle i samband med master- eller doktoravhandling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

NOR1100

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Den obligatoriske kvalifiseringsoppgåva må vere godkjent av faglærar før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er ei semesteroppgåve på ca. 23.000 teikn utan mellomrom (10 sider) som skal leverast til fastsett dato i slutten av semesteret.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Tilbys enkelte vårsemestre.

Eksamen

Samme semester som det tilbys undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk