NOR4119 – Grammatikalisering i skandinaviske språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir ei innføring i det språkhistoriske fenomenet grammatikalisering, og i måtar å nærme seg dette fenomenet på. På kurset ser vi på døme på grammatikalisering i skandinavisk især (og litt i germansk elles), og det betyr at det også er naudsynt å sjå litt på skandinavisk språkhistorie meir generelt.

Forholdet mellom grammatikalisering og andre typar endringar vil bli teke opp, liksom ulike syn på verdien av grammatikaliseringsteori, og på spørsmål om kor grensene går for grammatikalisering. Også nokre teoretiske konsekvensar vil bli behandla, til dømes relasjonen synkroni – diakroni, syntaks – morfologi.

Pensumomfang: 600–700 sider. Pensum finst på emnesida for kvart semester.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

  • gjere greie for fenomenet grammatikalisering
  • presentere og bruke grammatikaliseringsteori i vitskapleg resonnement og arbeid (til dømes masteravhandling) i språkhistorie eller grammatikk
  • vurdere kritisk forskingsresultat innanfor feltet

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Opptak til master i nordisk språk eller lektorprogrammets masterspesialisering

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR2119 – Grammatikalisering i skandinaviske språk

Undervisning

Studenten skal delta aktivt på seminaret, og skal halde eit lengre munnlegg innlegg som kvalifiseringsoppgåve. Kvalifiseringsoppgåva må vera godkjend av faglærer før ein får gå opp til eksamen.

Godkjende obligatorisk aktivitetar er gyldige dei to neste gongene emnet vert tilbydd.

Eksamen

Eksamen er ei mappeinnlevering.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamen må besvares på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2014

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk