Dette emnet er nedlagt

NOR4300 – Faghistorisk innføring i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fag- og institusjonshistorisk innføring i nordisk litteraturvitenskap med vekt på forskning om nordisk, særlig norsk, litteratur. Emnet omhandler idé-, teori- og metodegrunnlag for filologisk, litteraturhistorisk, tekstanalytisk, litteratursosiologisk og feministisk forskning og formidling. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får perspektiv på litteraturforskning og -formidling som kan bidra til å plassere deres masteroppgave i en videre historisk kontekst og kvalifisere studentenes vurdering av egne og andres filologiske, litteraturvitenskapelige eller litteraturdidaktiske arbeider.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak på MA-nivå.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at emnet tas i første semester av masterstudiet, sammen med LIT4000 – Litteraturvitenskapelig forskningspraksis.

Undervisning

Kurset strekker seg over et halvt semester, med undervisning 2 timer per uke i 7 uker.

Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Muntlig eksamen etter at undervisningen er slutt.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2012

Høst 2011

Emnet tilbys ikke høsten 2012

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)