NOR4394 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap

Kort om emnet

Emnet er en selvvalgt og avgrenset vitenskapelig undersøkelse eller analyse utført på en selvstendig måte under veiledning av oppnevnt(e) fagperson(er). Emnet godkjennes av veileder på grunnlag av en utarbeidet prosjektbeskrivelse.

Materiale for oppgaven kan være ett eller flere litterære verk, et forfatterskap, et tematisk område, en teoretisk, sjangermessig eller litteraturhistorisk problemstilling, filologiske, litteratursosiologiske eller litteraturdidaktiske spørsmål.

Oppgaven er normalt en monografi, men kan være en samling mindre, selvstendige arbeider med en overordnet problemstilling.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • utforme en vitenskapelig undersøkelse av middels omfang i et akademisk overbevisende språk
  • presentere, avgrense og begrunne en presis vitenskapelig problemstilling
  • sammenfatte, redegjøre for og diskutere kritisk tidligere forskning på det aktuelle felt
  • samle, velge og avgrense relevant materiale for en vitenskapelig undersøkelse
  • gjøre rede for og begrunne valg av teori og metode for undersøkelsen
  • analysere materialet på faglig relevant måte
  • argumentere sammenhengende og overbevisende for fremsatte påstander
  • presentere vitenskapelige resultater i den konkrete litteraturvitenskapelige undersøkelsen og derved demonstrere faglige ferdigheter på høyeste allmenne utdanningsnivå innen faget

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudium i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap i Studieprogrammet Nordiske studier.

Undervisning

Det gis individuell veiledning i forbindelse med masteroppgaven.

Veiledning i forbindelse med skriving av masteroppgaven er obligatorisk.

Gyldig veiledningsavtale for masterstudenter ved instituttet må være underskrevet. Instituttet utnevner veileder og veiledningsavtale finner du i lenkene under.

ILNs veiledningsavtale bokmål
ILNs veiledningsavtale nynorsk
ILs veiledningsavtale engelsk

Retningslinjer for veiledning av masteroppgave

Eksamen

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Veiledning skjer fortløpende.

Eksamen

Vår og høst

Innleveringsfrister: 15. mai i vårsemesteret og 15. november i høstsemesteret.

Undervisningsspråk

Norsk