NOR4395 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap

Kort om emnet

Emnet er en selvvalgt og avgrenset vitenskapelig undersøkelse eller analyse utført på en selvstendig måte under veiledning av oppnevnt(e) fagperson(er). Emnet godkjennes av veileder på grunnlag av en utarbeidet prosjektbeskrivelse.

Materiale for oppgaven kan være ett eller flere litterære verk, et forfatterskap, et tematisk område, en teoretisk, sjangermessig eller litteraturhistorisk problemstilling, filologiske, litteratursosiologiske eller litteraturdidaktiske spørsmål.

Oppgaven er normalt en monografi, men kan være en samling mindre, selvstendige arbeider med en overordnet problemstilling.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • utforme en vitenskapelig undersøkelse av middels omfang i et akademisk overbevisende språk
  • presentere, avgrense og begrunne en presis vitenskapelig problemstilling
  • sammenfatte, redegjøre for og diskutere kritisk tidligere forskning på det aktuelle felt
  • samle, velge og avgrense relevant materiale for en vitenskapelig undersøkelse
  • gjøre rede for og begrunne valg av teori og metode for undersøkelsen
  • analysere materialet på faglig relevant måte
  • argumentere sammenhengende og overbevisende for fremsatte påstander
  • presentere vitenskapelige resultater i den konkrete litteraturvitenskapelige undersøkelsen og derved demonstrere faglige ferdigheter på høyeste allmenne utdanningsnivå innen faget

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

  • Opptak til studieprogrammet Nordisk studier og studieretningen Nordisk litteratur.
  • NOR4900

Undervisning

Det gis individuell veiledning i forbindelse med masteroppgaven.

Veiledning i forbindelse med skriving av masteroppgaven er obligatorisk. For studenter som er semesterregistrert på dette emnet tidligst fra og med høsten 2008, er det ikke anledning til å levere masteroppgave uten at veiledning er gjennomført.

Gyldig veiledningsavtale for masterstudenter ved instituttet må være underskrevet. Instituttet utnevner veileder og veiledningsavtale finner du i lenkene under.

Veiledningskontrakt til utfylling, rettigheter og plikter for veileder og student

Eksamen

Masteroppgaven leveres i siste semester etter at de andre emnene i graden er avlagt.

Formelle krav og maler til masteroppgaven finner du her.

Oppgaven skrives på norsk (bokmål eller nynorsk), svensk eller dansk. Masteroppgaven vurderes med bokstavkarakterer av en intern og en ekstern sensor.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Dette skjemaet må leveres sammen med masteroppgaven:
Vitnemålsskjema på bokmål
Vitnemålsskjema på nynorsk

masteroppgavesidene til ILN finner du mer informasjon om veiledning, formelle krav, frister, innlevering av master, sensur og vitnemål.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

I følge Lov om universiteter og høgskoler §3-9 nr. 2 skal karakteren gitt masteroppgaver begrunnes av kommisjonen. Instituttet bestemmer om dette skal skje skriftlig eller muntlig, og ved ILN har valget falt på skriftlig begrunnelse. Etter sensurfall vil kandidatene derfor motta en skriftlig begrunnelse for karakteren gitt masteroppgaven i posten.

Emnet bruker gradert bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Innleveringsfrister: 1. juni i vårsemesteret og 15. desember i høstsemesteret.

Undervisningsspråk

Norsk