NOR4402 – Den litterære institusjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet anlegger et sosiologisk perspektiv på litteraturen. Her studeres litteraturens stilling i samfunnet og samfunnet i litteraturen. Særlig oppmerksomhet vies institusjonaliseringen av litteraturen.

Vi spør: Hvilke lover, normer, støtteordninger og andre rammebetingelser gjelder i Norge?

Emnet presenterer teorier om det litterære feltet i Europa generelt og tar for seg fremveksten av litterære institusjoner nasjonalt. Som ledd i undervisningsopplegget besøker seminaret sentrale litterære virksomheter og bransjeorganisasjoner.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg institusjonskunnskap i tillegg til teoretiske og historiske perspektiver på litteraturens rolle i samfunnet. Deltagerne lærer seg å reflektere kritisk over litteraturens og kunstens institusjoner og den selvforståelse som rår der litteraturen forvaltes og formidles.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Studenter med opptak til Litteraturformidling (studieretning) har fortrinnsrett til emnet.

Undervisning

Seminarundervisning med til sammen 28 timer fordelt over semesteret (se undervisningsplanen). Deltagerne skriver en kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom) underveis i seminaret. Besvarelsen må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret. Omfanget av oppgaven skal være ca 8 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver vår fra 2011

Annenhver vår, ulike årstall.

Eksamen

Annenhver vår fra 2011

Annenhver vår, ulike årstall.

Undervisningsspråk

Norsk

Skandinavisk