NOR4910 – Praksisemne for studieretning i litteraturformidling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene deltar i det løpende arbeidet i en litterær institusjon eller utfører spesielle oppdrag etter avtale med oppdragsgiver. Praksisen tilsvarer 5–6 ukers arbeid på heltid.

Partene blir selv enige om hvordan praksisen skal fordeles i løpet av semesteret, slik at studenten kan følge undervisning i andre emner. Arbeidet er ulønnet og foregår i en virksomhet studenten ikke har et arbeidsforhold til i den aktuelle perioden.

Hva lærer du?

Studentene vet hvordan en litterær institusjon fungerer som organisasjon og i samfunnet. Studentene har praktisert kunnskap tilegnet gjennom studieretningens obligatoriske emner. De kjenner betydningen av effektivitet og pålitelighet og å samarbeide med andre for å oppnå virksomhetens mål.

Opptak og adgangsregulering

Kun studenter med opptak til Master i nordisk språk, studieretning litteraturformidling har adgang til dette emnet.

Praksisemnet kan søkes av studenter med opptak på studieretning i litteraturformidling. Opptak til emnet forutsetter at studentene har tatt 50 studiepoeng innenfor de obligatoriske emnene i løpet av de to første semestrene på studieretningen. Opptaket begrenses av antall praksisplasser. Instituttet kan formidle kontakt med oppdragsgivere som studentene så søker praksisplass hos. Studenter med opptak på studieretningen kan etter avtale med instituttet skaffe praksisplass selv. Partene undertegner en kontrakt som regulerer arbeidsforholdet. Det er oppdragsgiverne som avgjør hvem de ønsker å tilby praksisplass. Studentene skriver søknad på inntil én side vedlagt CV og karakterutskrift som sendes til oppdragsgiverne. Studentene har på forhånd fått informasjon om disse i e-post. Kopi av søknaden sendes den emneansvarlige lærer.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte studenter (minst 5) for at emnet skal gå som planlagt.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet inngår som et valgfritt tilbud i tredje semester på studieretning i litteraturformidling. Det er forbeholdt studenter med opptak på studieretningen som følger anbefalt studieprogresjon.

Undervisning

Det gis to dobbelttimer med obligatorisk seminarundervisning. Studentene rapporterer fra arbeidet og virksomheten der man har praksis.

Eksamen

Studentene samler skriftlige arbeidsoppgaver utført i praksisperioden i en mappe. Lengden på de innleverte besvarelsene tilsvarer til sammen ca. 15 sider (à 2300 tegn eksklusive mellomrom).

I mappen inngår et refleksjonsnotat på 2–3 sider om erfaringene studenten har tilegnet seg under oppholdet. I tillegg inngår et notat (1–2 sider) med sentrale opplysninger om virksomheten (forretningsidé, organisasjon, økonomi o.l.) som utarbeides i oppstarten av praksisperioden. Før mappen kan sensureres, må oppdragsgiver bekrefte at arbeidet i praksisperioden er utført i henhold til kontrakten. Alvorlige innvendinger fra vertsinstitusjonen kan medføre at studenten ikke kvalifiserer til at emnet ikke blir bestått.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2011

Eksamen

Annenhver høst fra 2011

Undervisningsspråk

Norsk