NOR4950 – Forskningsprosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier

Kort om emnet

Du er engasjert i et forskningsprosjekt ved ILN et semester. Deltakelsen i forskningsprosjektet skal godkjennes av programmet. Du deltar i det løpende forskningsarbeidet til prosjektet og utfører spesielle oppgaver etter avtale med prosjektleder. 

Arbeidsoppgavene knyttet til forskningsprosjektet du er deltaker i, er todelt: arbeid for forskningsprosjektleder og eget arbeid med en prosjektoppgave. Forskningsprosjektlederen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver som gir innsikt i prosjektbasert forskningsarbeid og forventninger til en forskningsmedarbeider. Tiden utgjør 40 timer pr uke, og er delt mellom arbeid i forskningsprosjektet og eget arbeid med en prosjektoppgave. Selve arbeid i forskningsprosjektet kan skje 3,5 - 4 dager i uken gjennom hele semesteret, eller i mer konsentrerte perioder dersom det er mer hensiktsmessig. Partene blir selv enige om hvordan forskerstudentens arbeid i prosjektet skal fordeles i løpet av semesteret. Prosjektleder skal følge deg opp i løpet av engasjementet ditt i forskningsprosjektet. Du vil bli tildelt veileder og får 7,5 times veiledning i løpet av semesteret. Valg av tema bestemmes før semesterstart og skal godkjennes av forskningsprosjektleder.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, forventes det at studenten har: 

• kompetanse innenfor temaet for din prosjektoppgave

• arbeidserfaring fra forskningsprosjektarbeid 

• erfaring i å arbeide både selvstendig og i team i et forskningsprosjekt 

• erfaring i å planlegge og gjennomføre et praktisk og/eller teoretisk prosjekt relatert til prosjektoppgaven

• økt bevissthet om egen faglig kompetanse og egne ferdigheter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på masterprogrammet i lingvistikk, Viking and Medieval Studies, Ibsen Studies eller nordiske studier med studieretningene:

  •  Nordisk litteratur
  •  Nordisk språk
  •  Norsk som andrespråk
  •  Retorikk og språklig kommunikasjon

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

60 studiepoeng av mastergraden må være bestått før forskningsprosjektsemesteret.

Du søker om opptak til emnet ved å søke om godkjenning av engasjement i forskningsprosjekt.

Søknaden skal rettes skriftlig til studiekonsulenten og må inneholde generell informasjon om deg selv og forskningsprosjektet du ønsker å være engasjert i og din motivasjon for å søke engasjementet.

Søknaden bør være på ca en A4 side.

Legg i tillegg ved CV og karakterutskrift.

Studiekonsulenten sender søknaden videre til det aktuelle forskningsprosjektets prosjektleder.

Forskningsprosjektets prosjektleder avgjør hvem hen ønsker å engasjere i prosjektet. 

Du kan finne en liste over prosjekter på denne siden. Man er ikke bundet av prosjektene i listen. 

Undervisning

Emnet har ikke ordinær undervisning. Undervisningen gis i form av veiledning som ivaretas av en faglig ansatt ved instituttet. Veiledningen knyttes hovedsakelig til arbeid med prosjektoppgaven.

Det er en skriftlig kvalifiseringsoppgave der studenten vurderer egen innsats og progresjon med å øke bevissthet om egen faglige kompetanse og egne ferdigheter levert ca. én måned før semesterets slutt. Kvalifiseringsoppgaven er på to sider (à 2300 tegn uten mellomrom) og vurderes med «godkjent/ikke godkjent».

Eksamen

Det er én obligatorisk kvalifiseringsoppgave knyttet til engasjementet i forskningsprosjektet. Kvalifiseringsoppgaven må være gyldig og godkjent i samme semester for at man skal få anledning til å gå opp til eksamen. 


Eksamen utgjør en prosjektoppgave på 25–30 sider (à 2300 tegn uten mellomrom) som leveres i Inspera etter endt engasjement i forskningsprosjektet. Oppgavens form og innhold følger samme krav som for ordinære hjemmeeksamener ved UiO. Oppgaven skrives underveis i prosjektsemesteret.
Studenten og forskningsprosjektlederen skal i fellesskap bestemme hva som skal være tema for oppgaven. 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
30
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst

Emnet erstattes V22 av ILN4950

Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)