RETKOM4102 – Retorisk fordypningsemne A

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i ett avgrenset tema innenfor moderne retorikk og retorisk forskning.

Emnet omfatter både retorisk teori og semiotisk og lingvistisk orientert tekstanalyse. Hvilket tema som velges, vil variere fra semester til semester. 

Beskrivelse av temaet for hvert enkelt semester vil finnes i på de respektive semestersider.

 • VÅR 2021: Politisk retorikk
 • Høst 2019: Politisk retorikk
 • Høst 2018: Politisk retorikk
 • Høst 2017: Multimodalitet
 • Høst 2016: Politisk retorikk
 • Høst 2015: Klarspråk og fagformidling
 • Høst 2014: Politisk retorikk
 • Høst 2013: Politisk retorikk
 • Høst 2012: Politisk retorikk
 • Høst 2011: Politisk retorikk
 • Høst 2010: Politisk retorikk
 • Høst 2009: Kommunikasjon i organisasjoner
 • Høst 2008: Politisk retorikk
 • Høst 2007: Vitenskapsretorikk

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene:

 • ha kunnskaper innenfor i ett avgrenset tema innenfor moderne retorikk som supplerer studentens øvrige studier og som ikke undervises regulært.
 • ha spesialkompetanse innen retorikk og språklig kommunikasjon
 • kunne benytte denne kompetansen teoretisk og analytisk i arbeid med ytringer og tekster innenfor det aktuelle temaet

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Kun for studenter med opptak til masterstudiet i Retorikk og språklig kommunikasjon og godkjenning fra veileder/institutt

Undervisning

20 timer forelesninger. Det gis veiledning i arbeidet med semesteroppgaven.

En kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på 10 sider à ca 2300 tegn uten mellomrom som skal leveres til en fastsatt dato i slutten av semesteret.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport høsten 2013
Periodisk emnerapport våren 2012
Periodisk emnerapport høsten 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Emnet tilbys kun med minst 5 påmeldte studenter.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)