RETKOM4112 – Retorisk fordypningsemne C

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i ett avgrenset tema innenfor moderne retorikk og retorisk forskning.

Emnet omfatter både retorisk teori og semiotisk og lingvistisk orientert tekstanalyse. Hvilket tema som velges, vil variere fra semester til semester.

Studenten leser litteratur som velges ut i samråd med veileder eller annen lærer.

Beskrivelse av temaet for hvert enkelt semester vil finnes i på de respektive semestersider.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene:

  • ha kunnskap innenfor et avgrenset tema innenfor moderne retorikk som supplerer studentenes øvrige studier og som ikke undervises regulært.
  • ha spesialkompetanse innen retorikk og språklig kommunikasjon
  • kunne benytte denne kompetansen teoretisk og analytisk i arbeid med ytringer og tekster innenfor det aktuelle tema

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

28 timer seminarundervisning

Det forventes aktiv deltakelse på seminaret

Det er én kvalifiseringsoppgave underveis i kurset, og det er en muntlig presentasjon av en foreløpig analyse til semesteroppgaven. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent før semesteroppgaven leveres.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på 10 sider à ca 2300 tegn uten mellomrom som skal leveres til en fastsatt dato i slutten av semesteret.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2022

Eksamen

Vår 2022

Undervisningsspråk

Norsk