RETKOM4195 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon

Kort om emnet

Oppgaven er et selvstendig arbeid over et selvvalgt emne knyttet til retorikk og språklig kommunikasjon.

Arbeidet bør kombinere empiri og teori, men hovedvekten kan legges enten på analyse av et materiale eller på teoretiske diskusjoner.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid. Dette innebærer først og fremst å kunne:

• sette seg inn i et forskningsfelt
• formulere en problemstilling og utforme en undersøkelse som kan belyse denne
• foreta begrunnede valg av teori og metode
• samle inn, bearbeide, analysere og presentere et forskningsmateriale
• diskutere gyldigheten av egne forskningsresultater
• skrive en vitenskapelig tekst
• overholde reglene for kildebruk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått NOR4900 – Nordisk prosjektsemester

Undervisning

Veiledning i forbindelse med skriving av masteroppgaven er obligatorisk.

Senest i løpet av tredje semester må studenten ta initiativ til å få en veileder ved instituttet: Ta kontakt med studiekonsulent eller fagmiljø.

Avhandlingsseminar: I siste semester organiseres et avhandlingsseminar, hvor deltakerne leverer et utkast til et kapittel til masteroppgaven og presenterer det muntlig. Kapittelet distribueres på forhånd til deltakerne, og to medstudenter får hovedansvar for å gi tilbakemelding på kapittelet og presentasjonen. Deltakelse med presentasjon og tilbakemelding er obligatorisk.

Gyldig veiledningavtale for masterstudenter ved instituttet må være underskrevet. Instituttet utnevner veileder.

Veiledningskontrakt til utfylling, rettigheter og plikter for veileder og student

Eksamen

Masteroppgaven leveres i siste semester etter at de andre emnene i graden er avlagt.

Formelle krav og maler til masteroppgaven finner du her.

Masteroppgaven vurderes med bokstavkarakterer av en intern og en ekstern sensor.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Dette skjemaet må leveres sammen med masteroppgaven:
Vitnemålsskjema på bokmål
Vitnemålsskjema på nynorsk

masteroppgavesidene til ILN finner du mer informasjon om veiledning, formelle krav, frister, innlevering av master, sensur og vitnemål.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Veiledning skjer fortløpende.

Eksamen

Vår og høst

Innleveringsfrister: 1. juni i vårsemesteret og 15. desember i høstsemesteret.

Undervisningsspråk

Norsk