Dette emnet er erstattet av LING4140 – Språkvitenskapelig metode.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil ta for seg samspillet mellom teori, metode og data i språkvitenskapelig forskning.

Et viktig mål er å få studentene i gang med masteroppgaven.

Emnet tar opp ulike trinn i planleggingen og gjennomføringen av et språkvitenskapelig forskningsprosjekt.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet vil du:

  • ha kunnskap om, og et bevisst forhold til, samspillet mellom teori, metode og data
  • være i stand til å koble dette til ditt eget arbeid og til å formulere og etterprøve metodiske problemstillinger som ligger innenfor fagfeltet ditt
  • kunne vurdere andres forskning kritisk
  • kunne bruke ressurser tilgjengelige ved Universitetsbiblioteket

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra norsk som andrespråk, nordisk språk, lingvistikk, fra andre språkfag, eller fra lektorprogrammet.

Undervisning

Emnet har totalt 28 undervisningstimer, som inkluderer undervisning og seminararbeid. Det gis 2–4 undervisningstimer i uka. Det er lagt inn undervisningspauser med selvstudium og oppgaveskriving. Studentene jobber selvstendig med én obligatorisk kvalifiseringsoppgave. Tema og arbeidsform for denne vil kunne variere fra semester til semester. Oppgaven har som mål å bidra til utvikling av eget masterprosjekt, i tillegg til oppøving av evne til kritisk vurdering av andres forskning. Den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven må være godkjent før man kan gå opp til eksamen. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Eksamen

Eksamen består av en avsluttende 3-dagers skriftlig hjemmeoppgave.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk