Dette emnet er nedlagt

BKS1120 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Setninger og tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet introduserer en innlæring av språklige fenomener og strukturer utover begynnernivå, et utvidet bosnisk/kroatisk/serbisk ordforråd og av mer kompliserte språklige og tekstlige strukturer. Det arbeides med et utvalg av bosnisk/kroatisk/serbiske moderne sakprosatekster og skjønnlitterære tekster. Erfaring med skriftlig fremstilling (på norsk) av spørsmål knyttet til autentiske tekster.

Hva lærer du?

Studenten har etter fullført kurs kjennskap til hovedtrekkene i bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk, er i stand til å arbeide selvstendig med mer kompliserte tekster skrevet på bosnisk/kroatisk/serbisk, og til å skrive (på norsk) om slike tekster. Studentene har et grunnleggende ordforråd. De er i stand til å lese enklere tekster uten ordbok og kan oversette dem fra og til bosnisk/kroatisk/serbisk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i BKS1110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen består av 4 timers seminar (2 dobbelttimer i uken) i 14 uker. Det arbeides med et mindre pensum bestående av bosnisk/kroatisk/serbiske skjønnlitterære tekster og sakprosatekster. Noen tekster gjennomgås intensivt i timene, andre tekster leser studentene på egen hånd.

Det gjøres oppmerksom på at emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium. I løpet av semesteret skal studentene innlevere små skriftlige oppgaver. Faglærers veiledning og tilbakemelding utgjør et vesentlig element i undervisningsopplegget.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: du må avlegge en klasseromsprøve og en kvalifiseringsoppgave. Begge deler må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Vurderingsformen på emnet er en skriftlig eksamen på 4 timer.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/BKS1120/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emne er obligatorisk i Euram-programmet, fordypning i bosnisk/kroatis/serbisk språk, 100-gruppe.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2013

Eksamen

Vår 2013

Undervisningsspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk