Dette emnet er nedlagt

BKS4110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk diskursanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i viktige diskursanalytiske begreper, for eksempel representasjon av ”oss” og ”de andre”, legitimering, og modalitet. Hovedspørsmål er hvordan språket virker i en konkret situasjon og hvordan mening skapes i samhandlingen mellom tekst/ytring og kontekst. Hovedvekten er på politisk kommunikasjon og dens virkemidler. Den praktiske delen av kurset er opptatt av analyser av politisk diskurs og tekster fra media.

Ved få påmeldte kan emnet bli omgjort til Leseemne (Veiledet lesning) eller avlyst.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet kan du:

  • Lese tekster kritisk i forhold til deres kontekst
  • Identifisere og analysere diskursive virkemidler som brukes i politiske kontekster
  • Forstå gjensidig relasjon mellom en tekst/ytring og dens kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på masterprogrammet i europeiske språk, studieretning bosnisk, kroatisk og serbisk språk og litteratur. Studenter med opptak til andre masterprogrammer kan også velge dette emnet, særlig masterstudenter på Balkan-studier, polsk litteratur og språk og tsjekkisk litteratur og språk.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i europeiske språk, studieretning bosnisk, kroatisk og serbisk språk og litteratur.
Masterstudenter innen andre studieretninger som språk, litteratur eller område knyttet til slavisktalende land kan også velge dette emnet.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 10 uker. Det arbeides med tekster på BKS eller engelsk. Studenter med bakgrunn i andre språk må være innstilt på å jobbe selvstendig med tekster på deres eget språk i den praktiske delen av kurset.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal skrive en kvalifiseringsoppgave på ca. 5 sider. Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer. Oppgaven må være godkjent før eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være ca. 5 sider (à 2300 tegn), og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Den skal utformes i henhold til gitte normer.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Eksamensspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Valgfritt emne på mastergrad i bosnisk/kroatisk/serbisk språk og litteratur og Balkan-studier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk