Dette emnet er nedlagt

EAS1000 – EU-systemet og EU-landenes europapolitikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i EU-systemets oppbygging og i de største EU-landenes europapolitikk. Studenten får kjennskap til de sentrale EU-institusjonene og hvordan disse fungerer, samt til EUs sentrale politikkområder, som landbrukspolitikk, regionalpolitikk og felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Kurset analyserer fire lands europapolitikk i en historisk kontekst: Hvilken tilknytning har Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Polen hatt til EEC/EF/EU i et historisk perspektiv, og hvilke politikkområder har vært viktigst for dem? Har de vært en bremsekloss eller drivkraft for EU-systemet?

Studenten skal videre velge et særemne som tilbyr en spesialisering i europapolitikken til et av følgende fire EU-land/-regioner: Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Polen og Sentral-Europa.

Hva lærer du?

Studenten kan presentere de sentrale EU-institusjonene og deres virkemåte, samt EUs sentrale politikkområder, som landbrukspolitikk, regionalpolitikk og felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg kan studenten analysere europapolitikken til fire sentrale EU-land, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Polen ut i fram følgende kriterier: Hva har de fire landenes forhold vært til EEC/EF/EU etter andre verdenskrig, hvilke politikkområder har vært viktigst for dem og er de en bremsekloss eller pådriver for EUs videre utvikling? Studenten har gjennom et særemne fordypet seg i europapolitikken til et av de fire landene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

Det gis 8 dobbelttimer oversiktsforelesning over fellesdelen og 4 dobbelttimer seminar i særemnet. Det gis også en dobbelttime seminar om oppgaveskriving. Alle studenter må melde seg og få opptak på et seminar i særemnet.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: Kvalifiseringsoppgave skrives i fellesdelens første del. Oppgaven skal være på ca. 4-5 normalsider á 2300 tegn (med mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten en uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. Det er studentenes ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en skriftlig eksamen på 4 timer. Studenten prøves på skriftlig eksamen i andre del av fellespensum (kompendiet "De store EU-landenes europapolitikk") og i særemnet. Studenten får også 3-4 kortspørsmål fra boken til McCormick. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/EAS1000/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2014

Eksamen

Høst 2014

Undervisningsspråk

Norsk

og engelsk