Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Den europeiske union har i dag 28 medlemmer og flere land forventes å bli medlem i om ikke lenge. Dette emnet studerer hvordan den europeiske integrasjonsprosessen begynte, og hvordan og hvorfor integrasjonsprosessen utviklet seg til dagens Europeiske union.

Emnet tar for seg den gryende europeiske integrasjonsprosessen med lanseringen av Marshallplanen i 1947, Schumanplanen fra 1950 som ledet til Kull- og stålfellesskapet, og videre Romatraktatens etablering av tollunionen EEC og atomenergisamarbeidet Euratom.

Viktige milepæler som behandles er Enhetsakten, Maastrichttraktaten, Amsterdamtraktaten, Nicetraktaten og Lisboatraktaten. De ulike geografiske utvidelsene og utfordringene knyttet til disse gjennomgås. Et sentralt tema er hvordan institusjoner som tollunionen, den felles landbrukspolitikken, det indre marked og pengeunionen har brakt integrasjonsprosessen videre. Dagens utfordringer knyttet til felles valuta og gjeldskrise i sør-europeiske land, migrasjonskrise og Brexit behandles.

Emnet analyserer hvordan EUs historie har vært preget av spenningsforholdet mellom overnasjonalitet og mellomstatlighet og drøfter om unionen er preget av markedsliberalisme eller om det finnes motkrefter til markedsliberalismen.

Emnet utdyper de store EU-landenes bidrag til integrasjonsprosessen: den fransk-tyske motoren, Storbritannias og Brexit og Polen som nykommer.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet

  • Kan du analysere og forklare hovedtrekkene i den europeiske integrasjonsprosessen fra Marshallplanen og frem til i dag.
  • Kjenner du til hovedtrekkene ved de ulike traktatene
  • Er du kjent med framveksten og utviklingen av de sentrale politikkområdene til Den europeiske unionen
  • Forstår du de store EU-landenes bidrag til intergrasjonsprosessen
  • Kan du diskutere krefter i EU som trekker i retning overnasjonalitet og mellomstatlighet, samt politikk som fremmer markedsliberalisme og som motvirker markedsliberalismen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot EAS1000 – EU-systemet og EU-landenes europapolitikk (nedlagt)

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som tilbys digitalt. Følg med på semestersidene for oppdatert informasjon.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Undervisningen består av to timer forelesning (én dobbeltime) i uken i 14 uker og to timer seminarundervisning (én dobbeltime i uka) i 5 uker.

Emnet har krav om obligatorisk aktivitet: Du skal skrive en kvalifiseringsoppgave i fellesdelens første del. Oppgaven skal være ca. 4-5 normalsider (á 2300 tegn)  og vurderes til godkjent/ikke godkjent. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får du én uke på å forbedre den. Det er studentenes ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet Europastudier (EU).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

og engelsk