Dette emnet er nedlagt

FRA2102 – Oversettelse fransk-norsk eller norsk-fransk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter oversettelse av franske tekster til norsk (dvs. studentens A-språk (eller morsmål)). Dersom studenten har fransk som sitt A-språk, gjelder oversettelse av norske tekster til fransk. Praktisk oversettelse kombineres med en innføring i oversettelsesteori.

Hva lærer du?

Studentene skal oppøve sin ferdighet i å skrive akseptable oversettelser og kunne gjøre rede for de valg de foretar når de oversetter til sitt A-språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emner med obligatorisk kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i FRA1110 – Fransk grammatikk 1 og FRA1101 – Fransk grammatikk 2 eller tilsvarende kunnskaper.

Tilsvarende forkunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Anbefalte forkunnskaper

FRA1102 – Fransk språkbruk 2 (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Det gis undervisning og individuell veiledning i 14 uker. Det vil bli gitt 3 timer undervisning pr uke, 1 time forelesning og 2 timer seminarundervisning.

Undervisningsformen er en kombinasjon av forelesninger, oppgaver, gruppearbeid, prosjektarbeid.

Studentene arbeider med to kvalifiseringsoppgaver i løpet av semestret. Begge kvalifiseringsoppgavene som består av en skriftlig oppgave på fransk på 6 sider à 2300 tegn, må godkjennes av faglærer før fremstilling til hjemmeeksamen.
Studenten må møte opp til 80 % av undervisningen for å få anledning til å fremstille seg til eksamen/vurdering.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i tre semestre.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les mer her

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter, må gå på kurs hos Student-IT.

Obligatorisk undervisningsaktivitet (oppgaver + muntlige presentasjoner av teori + studentenes samlede innsats) må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen/vurdering.

Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen på 6-7 normalsider à 2300 tegn, skrevet på fransk, som består av en oversettelse til A-språket på én side (à 2300 tegn) og kommentarer til oversettelsen. Originalteksten på B-språket og eventuelt dokumentasjonsmateriale skal vedlegges. Hjemmeeksamen skrives etter at undervisningen er slutt.
Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer .

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Semesteroppgaven skrives på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2011

Ikke høsten 2008

Eksamen

Høst 2011

Ikke høsten 2008

Undervisningsspråk

Fransk