Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Moderne fransk språk behandler fransk morfosyntaks, semantikk eller fonologi på fordypningsnivå. Temaene vil variere fra semester til semester og omhandle for eksempel verbsyntaks og semantikk, nominalsyntaks og semantikk, setningsstruktur eller tekststrukturering, fonologiske fenomener i en eller flere franske dialekter. Undervisningen har både et praktisk og et teoretisk siktemål og krever aktiv studentdeltakelse.

Dette emnet skal hovedsakelig ta opp «les temps verbaux de l’indicatif», som er et spennende og nyttig tema for alle franskstudenter. Som innledning begynner vi med litt verbalmorfologi, forskjellige typer hjelpeverb, kongruens mellom subjekt og verbal og en presentasjon av de tre viktigste komponentene for tolkingen av en verbalform, nemlig modus, tempus og aspekt. Da er vi godt rustet til å ta for oss de enkelte tidene i indikativ med alle de utfordringene det byr på.

Tema høsten 2013: Semantikk og pragmatikk.

Hvor stor del av det vi forstår i en kommunikasjonssituasjon kommer fra det kodede innholdet i ytringen, og hvor mye kommer fra konteksten? For å belyse dette spørsmålet skal vi innom en rekke forskjellige begreper, bl.a. konsepter, referanser, implikasjoner, presupposisjoner og slutninger. Vi blir kjent med Grices konversasjonelle implikaturer og den relevansteoretiske innfallsvinkelen til kognitiv pragmatikk. Målet for emnet er å gi økt innsikt i de forskjellige prosessene som spiller en rolle når vi kommuniserer. Undervisningen vil bestå av forelesninger, diskusjoner og konkrete oppgaver.
 

Hva lærer du?

Studenten skal bevisstgjøres særtrekk i fransk på struktur- og betydningsplanet. Han/hun skal oppøve evnen til å redegjøre for disse på en presis måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

FRA1110 – Fransk grammatikk 1 og FRA1101 – Fransk grammatikk 2 eller tilsvarende kunnskaper.

Anbefalte forkunnskaper

FRA1102 – Fransk språkbruk 2 (nedlagt).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA4111 – Moderne fransk språk B (nedlagt)

Undervisning

Det gis én time forelesning og én time seminar i 14 uker, etter følgende plan: 7 uker undervisning, 2 uker undervisningsfri, 7 uker undervisning.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere to oppgaver skrevet på fransk, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Følgende ordbøker er tillatt ved skriftlig eksamen: Le Petit Robert, Mini Robert og Micro Robert.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2016

Eksamen

Vår 2016

Undervisningsspråk

Fransk