Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i et forfatterskap, 3-6 verk, 1600-2000 sider, med vekt på tekstlesning og resepsjon.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sine leseferdigheter gjennom et grundig og omfangsrikt studium studium, få trening i tekstfortolkning og innsikt i litteraturteoretiske og -historiske problemstillinger gjennom tekststudiet.

Videre skal studentene forbedre sine språklige ferdigheter både skriftlig og muntlig slik at de kan uttrykke seg variert og presist på fransk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) og FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer undervisning i 14 uker, med innlagt undervisningsfri 2 uker til lesning og skriving. Undervisningen gis i form av 1 t forelesning og 1 t seminar pr. uke.

Undervisningen er felles med FRA2382 og FRA4392.

Obligatorisk aktivitet: én oppgave på ca. 3 sider à 2300 tegn som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes både språklig og innholdsmessig på bakgrunn av en semesteroppgave 8-10 normalsider à 2300 tegn. Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer. Oppgaven skrives på fransk og innleveres på slutten av semesteret.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur på emnet gjennomføres i henhold til HFs retningslinjer, jf. http://www.hf.uio.no/internt/studier/eksamen/sensurrutiner.html

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet er gjenstand for periodisk evaluering i henhold til HFs retningslinjer, jf. http://www.hf.uio.no/internt/studier/kvalitetssikring/periodiskevaluering_emner.html
I tillegg har emnet en tilsynssensor som vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Annet

Emnegrupper e.l. som emnet skal eller kan inngå i:

20LITVALG (20SP1)
30LITVALG (30SP1)
40LITVALG (40SP1)
50FRAL (30SP1)
50FRAL2 (30SP1)

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2007

Eksamen

Høst 2007

Undervisningsspråk

Fransk