Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir

  • ei innføring i årsakene til Algerie-krigen,
  • ei oversikt over dei ulike fasane i krigen,
  • ei framstilling av den politiske utviklinga i sjølve Frankrike medan krigen gjekk på,
  • av mobiliseringa for og imot krigen på eit moralsk og ideologisk grunnlag,
  • og av prosessen som førte fram til at Algerie vart sjølvstendig og krigen vart avslutta.

Hva lærer du?

Du skal få ei god innsikt i

  • kva som førte til at Algerie-krigen braut ut,
  • korleis ein kan setje denne krigen inn i den franske avkoloniseringsprosessen,
  • kva for følgjer krigen fekk for Frankrike politisk og på andre måtar,
  • og kvifor Algerie-krigen framleis vekkjer sterke kjensler til live i Frankrike.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Førelesingar er opne for alle. Skal du fylgje seminar- og gruppeundervisning, må du ha undervisningsopptak til emnet.

På emne som har obligatorisk kvalifiseringsoppgåve, må du ha undervisningsopptak.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

FRA1501 – Fransk historie fra Revolusjonen til i dag og FRA1502 – Fransk kulturkunnskap 2 (nedlagt)

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA4514 – Algerie-krigen (nedlagt)

Undervisning

Ein dobbelttime i veka (førelesingar og/eller seminar) i fjorten veker fordelte over heile semesteret. Om mogleg blir det sett av undervisningsfrie periodar til oppgåveskriving.

Emnet har krav om obligatorisk aktivitet. Du skal levere ei skriftleg kvalifiseringsoppgåve på 3-4 normalsider (à 2300 teikn) som byggjer på individuelt pensum. Oppgåva må godkjennast av faglæraren før du kan framstille deg til eksamen.

Eksamen

Du må ha fått godkjent den obligatoriske kvalifiseringsoppgåva før du kan framstille deg til eksamen.

Vurderingsformen på emnet er ei heimeeksamen (3 arbeidsdagar) som byggjer på fellespensum og får bokstavkarakter.

Oppgåva leverer du i Fronter. Meir informasjon om eksamensinnlevering

Ved fastsetjinga av karakteren tel både innhald og språkføring.

Tidlegare eksamensoppgåver finn du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/FRA2510/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2012

Høst 2010

Høst 2007

Uregelmessig

Eksamen

Høst 2012

Høst 2010

Høst 2007

Undervisningsspråk

Fransk