Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet lærer studentene å arbeide med et elektronisk korpus av franske tekster oversatt til norsk og norske tekster oversatt til fransk. Denne tekstsamlingen, som inngår i et større korpus franskseksjonen har etablert i samarbeid med tysk og engelsk, utvides stadig og gir anledning til en rekke interessante sammenliknende analyser av fransk og norsk innen for eksempel syntaks og semantikk.

Hva lærer du?

Emnet har både et teoretisk og et praktisk siktemål. Studentene skal kunne gjøre rede for likheter og særlig forskjeller mellom fransk og norsk, samtidig som de skal vise sin evne til å uttrykke seg idiomatisk på fransk MA-nivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning fransk språk eller et annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FRA1102 – Fransk språkbruk 2 (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA2101 – Språk i kontrast: fransk-norsk

Undervisning

Det gis 2 timer undervisning per uke i 14 uker.

I løpet av kurset skal studentene levere inn en obligatorisk oppgave skrevet på fransk, som må være godkjent av faglærer før fremstilling til eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Studenten skal på grunnlag av tekster, hovedsakelig fra det etablerte datakorpuset, skrive en hjemmeeksamen over 3 virkedager på maksimum 10 sider (à 2300 tegn). Hjemmeeksamen skrives på fransk.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2017

Vår 2015

Uregelmessig

Eksamen

Vår 2017

Vår 2014

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Fransk