FRA4117 – Språklig variasjon, språklige varianter: le français dans tous ses états

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale aspekter av språkvariasjon. Mulige fordypningsområder vil være en eller flere av følgende: geografisk variasjon, sosial variasjon, fonologisk og eller syntaktisk variasjon. Eksempler vil bli hentet fra forskjellige franskspråklige områder innenfor og utenfor Frankrikes grenser.

Kurset vil også omfatte en teoretisk innføring i språklig variasjon. Det vil bli lagt vekt på didaktisk anvendelse av autentisk materiale. Kurset vil derfor være spesielt egnet for fransklærere.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet kan du:

  • Sette språklig variasjon inn i en teoretisk vitenskapelig kontekst
  • Identifisere avvik fra en etablert norm og vise hvordan de kommer til uttrykk i sentrale komponenter av språket, enten fonologi, morfologi eller syntax
  • Analysere data i lys av teorier for språklig variasjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudiet i fransk eller et annet relevant masterprogram.

Undervisning

1 time forelesning og 1 time seminar i til sammen 14 uker. 2 undervisningsfri uker i midten av semesteret. Ved få påmeldte studenter kan emnet gis som leseemne.

Studentene får to obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret, én skriftlig og én muntlig.

Begge kvalifiseringsoppgavene må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Oppgavene skal løses på fransk. Les mer om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet skal være godkjent før fremstilling til eksamen.

Vurderingen baseres på en tre dagers hjemmeeksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Oppgaven skal skrives på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2017

uregelmessig

Eksamen

Vår 2017

Vår 2016

Vår 2013

Vår 2011

Vår 2009

uregelmessig

Undervisningsspråk

Fransk.