Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er satt sammen av tre moduler fra emnetilbudet i fransk lingvistikk ved Universitetet i Caen: (a) Pragmatique (b) Grammaire de phrase et de texte (c) Dialectologie normande 1

I (a) innføres pragmatikken som lingvistisk modul med vekt på argumentative teorier og distinksjonen mellom det eksplisitte og det implisitte.

I (b) studeres hvordan lingvistiske ressurser bidrar til å bygge koherente setninger og tekster. Av temaer som taes opp er anaforiske relasjoner og konnektiver.

I (c) studeres fonetiske, morfologiske, syntaktiske og leksikalske kjennetegn ved den normanniske dialekten.

Emnet kan inngå som del av emnegruppen i masterstudiet av fransk språk.

Hva lærer du?

Studentene skal få utvidet innsikt i lingvistiske mekanismer på setnings- og tekstplanet i forhold til kunnskaper ervervet på bachelor-nivået, samt få kjennskap til regionale språkforskjeller i Frankrike. Emnet skal sette studentene i stand til å jobbe reflektert med lingvistiske problemstillinger på masternivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter som ønsker å melde seg til emnet må levere en papirsøknad til studiekonsulent Lisbeth Larsen, Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk, Pb. 1003, Blindern, 0315 OSLO, innen fristen: 15. februar 2011. Søknadsskjema fås på ekspedisjonskontoret i 7. etg.

Studenter ved bachelorprogrammene som har de anbefalte forkunnskapene blir prioritert, men som oftest er det også plass til studenter med studierett på enkeltemner. Husk å søke om studierett på enkeltemner hvis du ikke har det.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte fredag 28. januar kl. 12.15 i sem 101, Harriet Holters hus.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes en bachelorgrad fra en fransk studieretning.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på FRA1110 – Fransk grammatikk 1, FRA1101 – Fransk grammatikk 2, FRA1102 – Fransk språkbruk 2 (nedlagt) og FRA1103 – Fonologi og muntlig fransk (= 40-gruppe i fransk språk)

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA2171C – Fransk lingvistikk (i Caen) (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger og seminarer. Deltagelse på undervisningen er obligatorisk.

Eksamen

I Dialectologie normande skal studenten ha en muntlig samtale på fransk med faglærer i Caen. Samtalen er en kvalifiseringsoppgave som må være godkjent før fremstilling til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappe som består av tre skriftlige oppgaver og én muntlig prøve.

To av oppgavene leveres i Caen i løpet av undervisningen, mens den siste leveres når studenten er tilbake i Oslo. Omfanget av den siste oppgaven skal være ca. 5 sider à 2300 tegn (uten mellomrom).

I midten av januar avsluttes emnet med en muntlig prøve som tar utgangspunkt i den siste oppgaven og spesifikke innholdspunkter fra kursene i Caen. Det gis en samlet bokstavkarakter på mappen umiddelbart etter den muntlige prøven.

Eksamensspråk

Fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

fransk