Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er satt sammen av tre moduler fra emnetilbudet i fransk lingvistikk ved Universitetet i Caen
(a) Pragmatique
(b) Grammaire de phrase et de texte
(c) Dialectologie normande 1

I (a) innføres pragmatikken som lingvistisk modul med vekt på argumentative teorier og distinksjonen mellom det eksplisitte og det implisitte.

I (b) studeres hvordan lingvistiske ressurser bidrar til å bygge koherente setninger og tekster. Av temaer som taes opp er anaforiske relasjoner og konnektiver.

I (c) studeres fonetiske, morfologiske, syntaktiske og leksikalske kjennetegn ved den normanniske dialekten.

Emnet inngår som integrert utenlandsopphold i EURAM-programmet, studieretning fransk med fordypning i språk. Studenter som reiser ut i det tredje semestret, vil kunne koble emnet sammen med 10-poengsemnet FRA2170C – Fransk språkbruk (i Caen) (nedlagt). Dette gir studenten anledning til avlegge 30 poeng over et semester, hvorav 20 sp kan inngå som del av 80-gruppen i fransk språk, og 10 sp (FRA2170C) som frie emner i bachelorgraden.

FRA2171C kan inngå i emnegruppen 80-gruppe – Fransk med fordypning i språk, litteratur eller områdekunnskap (80FRA) og 80-gruppe – LAP Fransk (USM5-LAP80-FRA) (tar ikke opp nye studenter) (V).

Hva lærer du?

Studentene skal få utvidet innsikt i lingvistiske mekanismer på setnings- og tekstplanet i forhold til kunnskaper ervervet på 1000-nivået, samt få kjennskap til regionale språkforskjeller i Frankrike. Emnet skal sette studentene i stand til å jobbe reflektert med lingvistiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter som ønsker å melde seg til emnet FRA2171C må levere en papirsøknad til studiekonsulent Lisbeth Larsen, Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk, Pb. 1003, Blindern, 0315 OSLO, innen fristen: 15. februar 2011. Søknadsskjema fås på ekspedisjonskontoret i 7. etg.

Studenter ved bachelorprogrammene som har de anbefalte forkunnskapene blir prioritert, men som oftest er det også plass til studenter med studierett på enkeltemner. Husk å søke om studierett på enkeltemner hvis du ikke har det.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte fredag 28. januar kl. 12.15 i sem 101, Harriet Holters hus.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenten må ha avlagt 40 studiepoeng i fransk språk eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på FRA1110 – Fransk grammatikk 1, FRA1101 – Fransk grammatikk 2, FRA1102 – Fransk språkbruk 2 (nedlagt) og FRA1103 – Fonologi og muntlig fransk (= 40-gruppe i fransk språk)

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA4171C – Fransk lingvistikk (i Caen) (nedlagt)

Undervisning

Deltakelse på undervisningen er obligatorisk. Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer.

Eksamen

I Dialectologie normande skal studenten ha en muntlig samtale på fransk med faglærer. Samtalen er en kvalifiseringsoppgave som må være godkjent før fremstilling til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappe som består av tre skriftlige oppgaver og én muntlig prøve.

To av oppgavene leveres i Caen i løpet av undervisningen, mens den siste leveres når studenten er tilbake i Oslo. Omfanget av den siste oppgaven skal være ca. 5 sider à 2300 tegn (uten mellomrom).

I midten av januar avsluttes emnet med en muntlig prøve som tar utgangspunkt i den siste oppgaven og spesifikke innholdspunkter fra kursene i Caen. Det gis en samlet bokstavkarakter på mappen umiddelbart etter den muntlige prøven.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk

Det gis en samlet bokstavkarakter på mappen.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Fransk