Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbyr et fordypningsstudium i en litterær epoke gjennom et studium både av skjønnlitterære og av teoretiske tekster. Teoripensum blir i hvert tilfelle tilpasset det litterære tekstpensum. Det består enten av utvalgte deler av moderne litteraturteori eller av tekster fra den aktuelle epoken eller av en kombinasjon.

Tema våren 2021: Romantikken

Tema høsten 2018: Romantikken. Se semestersiden for mer informajson. 

Hva lærer du?

Studentene skal få utviklet sine evner til å forstå franske tekster av høy språklig og teoretisk vanskelighetsgrad. De skal bli fortrolige med fransk fagterminologi og kunne uttrykke seg variert og presist på fransk med høy grad av grammatisk og idiomatisk korrekthet. Videre skal de kunne identifisere og analysere stilistiske, retoriske og litterære karakteristika ved tekstene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudiet i fransk eller et annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode franskkunnskaper, trening i å lese og fortolke tekster, noe kjennskap til grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA2300 – Fransk litteratur, epokestudium

Undervisning

Det gis én dobbelttime undervisning per uke i fjorten uker fordelt gjennom semesteret med pauser for selvstudium og oppgaveskrivning.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal skrive en kvalifiseringsoppgave som består av et skriftlig arbeid på 4 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk. Les mer om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Ved få påmeldte studenter kan emnet gis som leseemne.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må studenten få godkjent kvalifiseringsoppgaven.

Eksamensformen er en hjemmeeksamen på tre dager. Besvarelsen skrives på fransk og skal være ca 6 sider à 2300 tegn.

Oppgaven blir publisert i Inspera og skal leveres i Inspera. 

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet gis.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

uregelmessig

Eksamen

Vår 2021

uregelmessig

Undervisningsspråk

Fransk