Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbyr et fordypningsstudium i et forfatterskap: Balzac gjennom et studium både av skjønnlitterære og av teoretiske tekster. Teoripensum blir i hvert tilfelle tilpasset det litterære tekstpensum. Det består enten av utvalgte deler av moderne litteraturteori eller av tekster fra den epoken forfatterskapet tilhører, eller av en kombinasjon.

Hva lærer du?

Studentene skal få utviklet sine evner til å forstå franske tekster av høy språklig og teoretisk vanskelighetsgrad. De skal bli fortrolige med fransk fagterminologi og kunne uttrykke seg variert og presist på fransk med høy grad av grammatisk og idiomatisk korrekthet. Videre skal de kunne identifisere og analysere stilistiske, retoriske og litterære karakteristika ved tekstene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra en fransk studieretning.

Anbefalte forkunnskaper

Gode franskkunnskaper, trening i å lese og fortolke tekster, noe kjennskap til grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger.

Overlappende emner

Undervisning

Det gis én dobbelttime undervisning per uke i fjorten uker fordelt gjennom semesteret med pauser for selvstudium og oppgaveskrivning. Undervisningen er fordelt mellom forelesninger og seminar.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må studenten få godkjent en kvalifikasjonsoppgave som består av et skriftlig arbeid på 4 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk. Prøveformen er sluttevaluering i form av en hjemmeeksamen på tre dager. Det skrives et arbeid på fransk på 8 sider à 2300 tegn.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Vår 2008

Det vil bli tilbudt et forfatterstudium hvert semester.

Eksamen

Vår 2008

Det vil bli tilbudt et forfatterstudium hvert semester.

Undervisningsspråk

fransk