FRA4400 – Fransk forfatterskap leseemne

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et selvstudium med veiledning. Under forutsetning av at det finnes faglærer som kan gi veiledning, kan studenter få godkjent et leseemne som bygger på et pensum på to-fire verk av en fransk forfatter sammen med passende sekundærlitteratur, i alt ca. 800-1000 sider. Pensum settes opp i samråd med en faglærer og må godkjennes av denne. Dersom emnet ligger tematisk nær et 2000- eller 4000-emne som studenten har tatt tidligere, må det være en videreutvikling eller fordypning av dette emnet. Tidligere gitt pensumlitteratur kan ikke benyttes igjen.

Hva lærer du?

Studentene skal på grunnlag av primærtekstene og sekundærlitteraturen som er lest, kunne gi kritisk og selvstendig fremstilling av vesentlige aspekt ved det gitte forfatterskapet.

Videre skal studentene forbedre sine språklige ferdigheter både skriftlig og muntlig slik at de kan uttrykke seg variert og presist på fransk med høy grad av grammatisk og idiomatisk korrekthet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudiet i fransk eller annet relevant masterprogram

Det er manuelt opptak til emnet. Vennligst kontakt studiekonsulent

Når du har fått opptak til emnet, kontakter du selv veileder. Dette bør du gjøre tidlig i semesteret.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode franskkunnskaper, trening i å lese og fortolke tekster.

Undervisning

Dette emnet har ikke ordinær undervisning, men gis som veiledet lesning (selvstudium i samarbeid med en faglærer). Når du har fått opptak til emnet, kontakter du selv veileder. Dette bør du gjøre tidlig i semesteret. Sammen med veileder skal du avtale pensum og problemstilling for semesteroppgaven, og veileder skal også godkjenne oppgavetittel. Du skal motta veiledning i oppgaveskriving og tilbakemelding på utkast. 

Eksamen

Emnet vurderes både språklig og innholdsmessig på bakgrunn av en semesteroppgave på 10 normalsider à 2300 tegn. Oppgaven skrives på fransk.

Semesteroppgaven leveres i Inspera og frist for innlevering er oppgitt i Studentweb.

Generisk sensorveiledning for emnet

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnegrupper e.l. som emnet skal eller kan inngå i:

20ESTVALG (20SP1)
HFM2-EAS-FRA-VALG
HFM2-LIT-ALLE (V)
HFM2-LIT-FRAL-VALG (V)
USM5-LAP90-FRA-V2 (ETT)

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Hvert semester