Dette emnet er nedlagt

FRA4505 – Histoire économique et sociale de la France - Vie des entreprises

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet skal gi studenten god kjennskap til fransk økonomi og franske bedrifter og innblikk i fransk bedriftskultur. Det vil bli lagt vekt på de særtrekkene det franske markedet har. I løpet av semesteret skal også studentene få innblikk i historiske perioder som har spilt en viktig rolle for den franske økonomien, blant annet den første og andre industrielle revolusjon, den økonomiske krisen på 1930-tallet, krisen, omveltningen og omstillingene siden oljekrisen på 1970-tallet, arbeidstidsreduksjonen ("35 heures"), finanskriser, den tredje industrielle revolusjon og konsekvenser for arbeidslivet, sysselsetting, kompetanse og produktivitet. 

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • gjøre rede for særtrekk ved fransk økonomi, arbeidsliv og bedriftskultur
  • gjøre rede for og analysere årsaker og konsekvenser av viktige omveltninger i fransk økonomisk og sosial historie
  • reflektere over fransk entreprenørskap og bedriftskultur ut fra et historisk perspektiv
  • analysere rollen til de politiske partiene og organisasjonene i arbeidslivet
  • muntlig gjøre rede for aktuelle økonomiske og arbeidslivsrelaterte nyheter i det franske nyhetsbildet
  • finne og analysere nøkkeltall innen fransk økonomi og samfunn
  • utforme en klar problemstilling, analysere og presentere skriftlig et aktuelt tema i et historisk perspektiv

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudiet i fransk, eller et annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter gode franskkunnskaper så vel skriftlig som muntlig.

Undervisning

Emnet har felles undervisning med FRA2505 – Histoire économique et sociale de la France - Vie des entreprises (nedlagt). Undervisningen består av 1 time forelesning og 2 timer seminar i 10 uker. Ved få påmeldte studenter kan emnet gis som leseemne.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal holde et muntlig innlegg som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Innlegget holdes på fransk. Les mer om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side. Eksterne forelesere vil bli invitert for å få i gang debatter omkring temaene som blir tatt opp.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført før studenten kan fremstille seg til eksamen. 

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 8-10 normalsider (à 2300 tegn). Denne leveres i Fronter innen en fastsatt frist. Les mer om eksamensinnlevering.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Semesteroppgaven skrives på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2016

uregelmessig

Eksamen

Høst 2016

Undervisningsspråk

Fransk