FRA4520 – Fransk kulturkunnskap leseemne 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er eit sjølvstudium i samråd med ein faglærar. Emnet byggjer på eit pensum på tre-fire verk (800-1000 sider) som er sett opp i samråd med ein faglærar. Emnet skal ikkje ha noka tilknyting til masteroppgåva. Dersom emnet ligg tematisk nær eit 2000-emne som studenten har teke, skal det vere ei fordjuping eller ei kronologisk utviding, og det skal ikkje byggje på pensumlitteratur som vart brukt på det lågare nivået. Eit utval av primærkjelder kan vere ein del av pensum.

Kva lærer du?

Studenten skal på grunnlag av forskningslitteratur og/eller viktig kjeldemateriale på ein kritisk måte kunne framstille skriftleg eller munnleg eit sentralt aspekt ved det valde emnet.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Viss du ikkje allereie har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram.

Emnet krev opptak til masterstudiet i fransk eller et annet relevant masterprogram.

Det er manuelt opptak til emnet. Kontakt studiekonsulenten for fransk.

Når du har fått opptak til emnet, kontaktar du sjølv faglærar. Dette bør du gjere tidleg i semesteret.

Undervisning

Emnet er eit sjølvstudium med veiledning og har ikkje ordinær undervisning. Når du har fått opptak til emnet, kontaktar du sjølv faglærar. Saman med faglærar skal du avtale pensum og problemstilling for semesteroppgåva, og faglærar skal godkjenne oppgåvetittel. Du skal motta veiledning i oppgåveskriving og tilbakemedling på utkast til semesteroppgåva.

 

Merk at du ikkje kan ha meir enn 20 studiepoeng veiledea lesing i ein mastergrad frå Humanistisk fakultet.

Eksamen

Innlevering av ei semesteroppgåve på 10 normalsider (à 2300 teikn).

Ved fastsetjinga av karakteren tel både innhald og språkføring.

Du leverer semesteroppgåva i Inspera og frist for innlevering ligg i Studentweb.

Generisk sensorveiledning for emnet.

Innlevering i Inspera

Du leverer ditt eksamenssvar i eksamenssystemet Inspera. Les om korleis du skal levere.

Kjeldebruk og referansar

Ved oppgåveskriving pliktar du å gjere deg kjend med reglane for kjeldebruk og referansar. Ved brot på reglane kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Sjå eksempel på korleis du refererer riktig.

Grunngjeving og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og haust

Eksamen

Vår og haust

Undervisningsspråk

Pensumlitteraturen skal vere på fransk. Men den ansvarlege faglæraren kan godkjenne eitt-to verk på andre språk der sterke faglege grunnar tilseier det.