FRA4526 – Mouvements sociaux en France

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg en av de viktigste sosiale bevegelsene i Frankrike i nyere tid: opprøret i mai 1968. Det gis en innføring i de bakenforliggende årsakene til oppgjøret, hvordan det oppsto, samt de ulike fasene av opprøret, som etter hvert utviklet seg til å bli en av de største politiske, sosiale og kulturelle krisene i Frankrikes moderne historie. Emnet gir en analyse av krisens hovedaktører – politikere, studenter, fagforeninger – og relasjonen dem i mellom. Det legges også vekt på å analysere 68-opprørets mange ringvirkninger, både på kort og lang sikt, med sikte på å vise på hvilken måte denne sosiale bevegelsen har preget Frankrike slik vi kjenner det i dag. Hver student skal spesialisere seg på en av opprørets hovedaktører eller en annen relevant problemstilling, og sette seg grundig inn i dette gjennom å legge opp et selvvalgt pensum i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • gjøre grundig rede for hva en sosial bevegelse er
  • forklare og vurdere rollen ulike aktører spilte i 68-opprøret (f.eks. studenter, politiske partier og organisasjoner, fagbevegelsen, regjeringen)
  • presentere og analysere årsaker til og konsekvenser av sosiale bevegelser som oppsto i mai 68
  • forklare trekk ved dagens Frankrike i lys av 68-opprøret
  • delta i samtaler og analyser av om sosiale bevegelser på fransk
  • gi en muntlig presentasjon av et sentralt aspekt ved 68-opprøret
  • være fortrolig med regler for kildebruk
  • beherske kildekritikk.

Undervisning

Undervisningen består av 20 timer forelesning/seminar.

Studentene må levere et førsteutkast på semesteroppgaven, som faglærer så gir tilbakemelding på og godkjenner.  Studentene skal også gi en muntlig presentasjon av et sentralt aspekt ved 68-opprøret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført før studentene kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn. Studentene får velge problemfelt i samråd med faglæreren. Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språklige ferdigheter.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig

Eksamen

Undervisningsspråk

Fransk