FRA4526 – Mouvements sociaux en France

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg noen av de viktigste sosiale bevegelsene i Frankrike i nyere tid. Det gis en innføring i de bakenforliggende årsakene til bevegelsene, hvordan de oppsto og hvordan de kommer til uttrykk. Studentene får innsikt i bevegelsenes hovedaktører – politikere, aktivister, ulike befolkningsgrupper – og relasjonen dem imellom. Emnet har både et historisk og et aktuelt perspektiv: Det legges vekt på å analysere bevegelsenes ringvirkninger, både på kort og lang sikt, med sikte på å vise på hvilken måte de sosiale bevegelsene har preget Frankrike slik vi kjenner det i dag. Hver student skal spesialisere seg på en relevant problemstilling, og sette seg grundig inn i dette gjennom å legge opp et selvvalgt pensum i samråd med faglærer.

 

Våren 2020 er tema «La France périphérique».

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • gjøre grundig rede for hva en sosial bevegelse er
  • forklare og vurdere rollen ulike aktører spiller i en stor sosial bevegelse
  • presentere og analysere årsaker til og konsekvenser av sosiale bevegelser
  • delta i samtaler og analyser av om sosiale bevegelser på fransk
  • være fortrolig med regler for kildebruk
  • beherske kildekritikk.

Undervisning

Undervisningen består av 20 timer forelesning/seminar.

Studentene må levere et førsteutkast på semesteroppgaven, som faglærer så gir tilbakemelding på og godkjenner.  Studentene skal også gi en muntlig presentasjon av et sentralt aspekt ved 68-opprøret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført før studentene kan fremstille seg til eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn. Studentene får velge problemfelt i samråd med faglæreren. Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språklige ferdigheter.

Sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Fransk