Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på ITA2101 Italiensk morfosyntaks 1. Her skal du lære å konstruere og forstå komplekse setninger som er et typisk trekk ved spesielt skriftlig italiensk.

Kva lærer du?

Du vil få kunnskap om:

  • Syntaks og verbal morfologi: gerundiumskonstruksjoner, infinitte konstruksjoner og partisippkonstruksjoner
  • Samsvarsbøying
  • Valens og infinitivskonstruksjonar
  • Modusbruk i leddsetninger
  • Informasjonsstruktur og ordstilling
  • Modalitet
  • Bruk av interjeksjoner på italiensk

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

ITA1101 – Italiensk språk eller tilsvarande

Anbefalte forkunnskapar

ITA2101 – Italiensk morfosyntaks 1 (nedlagt).

Undervisning

Kurset går i 14 veker med 2 timar seminar i veka.

Emnet har krav om obligatorisk aktivitet: Du skal levere to skriftlege oppgåver. Oppgåvene må godkjennast av faglæraren før eksamen.

Godkjend obligatorisk aktivitet er gyldig inneverande semester og dei to neste gongene emnet undervisast.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (sjå over) må vere godkjend før eksamen.

Eksamensforma på emnet er ein skuleeksamen på 4 timar.

Tidlegare eksamensoppgåver finn du her.

Hjelpemiddel

Ingen hjelpemiddel er tillatne på eksamen.

Eksamensspråk

Du må svare på eksamen på italiensk.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Karakteren vert kunngjort på Studentweb seinast tre veker etter eksamensdato..

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Kvar vår

Eksamen

Kvar vår

Undervisningsspråk

Italiensk