Dette emnet er nedlagt

ITA2502 – Italiensk samtidshistorie og politikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en generell innføring i Italias historie i det 20. århundret. Kurset legger vekt på to historiske faser: fascismen og de politiske utviklingene i 1990-årene frem til i dag. Emnet drøfter årsakene som førte til diktaturet under Mussolini og vil gi en framstilling av det fascistiske regimet i Italia (1922-1943). Det gis en oversikt over forskningsteorier om fascismen, og deretter vil det fokuseres på det politiske innholdet av motstandsbevegelsen (1943-45) og de politiske kulturene som bidrog til å bygge den nye Republikken etter krigen. Det vil bli lagt vekt på forholdene i etterkrigstiden frem til i dag som innenfor kultur, økonomi og politikk bærer preg av både fascismen og antifascismen. I den andre delen av kurset vil overgangen fra Kristeligdemokratiet til det nye politiske systemet bli drøftet (1992-2008). Kurset vil på slutten særlig utdype årsakene som gjorde det mulig for TV-magnaten Silvio Berlusconi å komme til makten.

Hva lærer du?

Etter endt kurs skal studentene ha grunnleggende kunnskaper om italiensk historie i perioden fra ca. 1920 til i dag. Studentene skal være i stand til å føre en kritisk analyse av viktige hendelser i Italias historie. De skal kjenne hovedtrekkene i prosessen som førte til Republikken etter annen verdenskrig og de skal ha kunnskap om den økonomiske, politiske og sosiale utviklingen i Italia i etterkrigstiden. Studentene skal også få god innsikt i hvorfor det fascistiske regimet har preget landet så sterkt i en stor del av det 20. århundret.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse. Kurset kan med fordel studeres sammen med italiensk språk og italiensk litteratur.

Anbefalte forkunnskaper

ITA1101 – Italiensk språk, ITA1501 – Italiensk kulturkunnskap, og ITA2501 – Italiensk historie i det 19. og 20. århundre, innføring eller tilsvarende forkunnskaper. Leseferdigheter i italiensk.

Undervisning

Undervisningen omfatter forelesninger og seminarer (normalt 2 uketimer i 10 uker): 6 forelesninger og 4 seminarer. Undervisningen foregår på italiensk.


Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet i form av 75 % pliktig oppmøte. Det forventes at studentene deltar aktivt i undervisningen med muntlige innlegg og skriftlige arbeider. Studentene skal levere to skriftlige arbeider som inngår i mappevurderingen, den ene oppgaven skal presenteres muntlig i en av timene. Det forutsettes aktiv deltakelse også i den delen av undervisningen som organiseres gjennom den nettbaserte læringsplattformen Fronter. Studentene skal i løpet av semesteret levere to oppgaver.

Eksamen

Obligatorisk oppmøte på 75 % må være oppfylt for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappe. Mappen består av de to skriftlige oppgavene og en påfølgende muntlig eksamen. Studentene samler oppgavene i ett dokument som innleveres i Fronter mot slutten av semesteret. Vurderingen avsluttes med muntlig eksamen med utgangspunkt i oppgavene, men den kan også dreie seg om øvrig pensum. I vurderingen legges det vekt på studentenes kunnskaps- og refleksjonsnivå, samt på deres språklige ferdighet.

Den første oppgaven skal være på 2-4 sider à 2300 tegn, den skal leveres til læreren (enten i papirform eller via Fronter) etter frist satt av faglæreren, og skal godkjennes av faglærer. Den andre oppgaven skal være på 4-6 sider à 2300 tegn og den skal leveres i Fronter etter fastlagt frist i slutten av semesteret. Studentene som får godkjent mer enn to oppgaver, avgjør selv hvilken oppgave som skal gå inn i mappa. Det blir satt en samlet karakter på grunnlag av de to oppgavene og den muntlige prøven.

En Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal følge med alle oppgaver som studenten leverer til vurdering.

Eksamensspråk

Studentene fra Språkprogrammet, studieretning Italiensk språk og fra Litteraturstudier, studieretning Italiensk litteratur må skrive eksamensoppgaven på italiensk. Studenter fra andre programmer og studieretninger og enkeltemnestudenter står fritt til å velge mellom italiensk og norsk som eksamensspråk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Uregelmessig

Undervisningsspråk

italiensk