LIT4403 – Bokhistorie og tekstkritikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette teoretiske emnet legger til rette for et studium av litteraturen som materielt og historisk objekt. En tekstkritiker sammenligner ulike versjoner av samme verk og kan foreta avgjørende valg dersom han/hun også står for utgivelsen av teksten.

Vitenskapelig tekstutgivelse innebærer både en konstituering av teksten og utarbeidelsen av en kommentar til den. En bokhistoriker studerer hvordan det litterære kretsløpet betinges av materielle, historiske og sosiale faktorer til ulike tider og på ulike måter. Både tekstutgivelsen og den materielle bokens betingelser i samfunnet legger avgjørende premisser for leserens tilegnelse av det litterære verket.

Det er utarbeidet et standardpensum som består av historiske og teoretiske tekster tilsvarende ca 650 sider. I tillegg kommer litterære tekster i et omfang tilsvarende to verk. Detaljert oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studenten får kunnskap om grunnleggende spørsmål knyttet til tekstkritikk og bokhistorisk forskning. Disse spørsmålene har sitt utgangspunkt i fire forskjellige fagfelt:

  1. det mediale: bokens materialitet og historisitet,
  2. det filologiske: utgivelse og kommentering av litterære tekster,
  3. det politiske: sensurproblematikk,
  4. det sosiale: lesningens historie. Gjennom studiet utvikler studenten sin evne til å reflektere selvstendig over de problemstillingene som reises.

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak til Allmenn litteraturvitenskap (master - to år). Studenter på studieretning i litteraturformidling har fortrinnsrett.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk muntlig innlegg forutsetter undervisningsopptak.

Undervisning

Seminarundervisning: tre timer i uken i 9 uker med en lese-/skriveuke underveis.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må holde minst ett forberedt muntlig innlegg på seminaret, eller ett skriftlig innlegg i Canvas. Innlegget skal være ca. 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom) over et oppgitt tema.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være ca. 8 sider (à 2300 tegn uten mellomrom), og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Den skal utformes i henhold til gitte normer.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til eksamenskonsulenten.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2020

Eksamen

Annenhver høst fra 2020

Undervisningsspråk

Norsk