Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et påbygningskurs i nederlandsk språk, som blant annet gjennom arbeid med forskjellig type tekster gir studentene fordypet innsikt i nederlandsk språk. Arbeid med temaer innenfor kulturkunnskap inngår som en del av språkinnlæringen.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på et videregående nivå. De skal videre kunne lese vanlige fag- og skjønnlitterære tekster samt ha kjennskap til sentrale emner i nederlandsk og belgisk kulturkunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper som svarer til kompetansemålene for NED1101 – Nederlandsk språk I (nedlagt).

Overlappende emner

Emnet overlapper med Nederlandsk mellomfag.

Undervisning

Emnet strekker seg over et halvt semester. Undervisningen blir gitt som forelesning/seminar (normalt 7 uketimer i 6 uker) i andre halvdel av semesteret.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere inn og få godkjent fire skriftlige arbeider (oversettelse, stil). Arbeidene leveres til faglærer innen oppgitte frister.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en muntlig prøve på ca. 30 minutter. Den muntlige prøven kan omfatte lesing og oversettelse av en ukjent nederlandsk tekst, grammatiske spørsmål, samt spørsmål om tema fra nederlandsk og belgisk kulturkunnskap. Prøven tjener også til å vurdere lytte- og taleferdighet.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende semester og de to neste semestrene emnet blir gitt. Studenten anses å ha fremstilt seg til eksamen dersom hun/han ikke har trukket eksamensmeldingen sin i StudentWeb innen en gitt frist

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Erstattet av NED1104 – Innføring i nederlandsk

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Nederlandsk og norsk