Dette emnet er nedlagt

POR1300 – Portugisiskspråklig litteratur, innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til portugisiskspråklig litteratur gjennom lesning av et fast utvalg novelletekster fra Portugal, Brasil og det portugisiskspråklige Afrika. Novellene er hentet fra sentrale forfatterskap i det 20. århundre.

Den enkelte tekst vil, gjennom faglærers presentasjon, diskusjon av teksten i plenum og gjennom din egenaktivitet, bli satt inn i sin litteraturhistoriske og historiske sammenheng. Pensumlitteraturen skal leses på portugisisk.

Hva lærer du?

Gjennom studium av et representativt utvalg skjønnlitterære kortprosatekster fra hele det portugisiskspråklige området får du trening av muntlige og skriftlige ferdigheter i portugisisk. Emnet skal oppøve tekstforståelse (språklig og kulturelt), men inneholder ikke krav til litteraturteoretisk kompetanse og tekstanalyse.

Lesningen av de utvalgte skjønnlitterære tekstene åpner for forståelse av moderne portugisisk, brasiliansk og portugisiskspråklig afrikansk litteraturs samfunnsmessige kontekst.

Dermed får du en førstehånds kjennskap til hvordan livet i disse landene oppleves i vår egen tid, og hvordan menneskene der forholder seg til spørsmål som:

  • sult
  • krig
  • fattigdom
  • familiestrukturer i endring
  • religiøse ritualer
  • språklige forandringer

Du får også et innblikk i hvordan disse litteraturene gjensidig påvirker hverandre. En slik innsikt vil være av stor betydning for enhver som vil arbeide i forhold til de land og kulturer som geografisk og historisk faller innenfor det portugisiskspråklige området, det være seg i Europa, Latin-Amerika eller Afrika.

Emnet forutsetter i utgangspunktet lesekunnskaper i portugisisk utover elementærnivå. I løpet av emnet vil du øke din språklige kompetanse både hva muntlige og skriftlige ferdigheter angår.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

POR1101 – Portugisisk språk 1 eller POR1102 – Portugisisk språk 2, eller tilsvarende studier.

Studenter på årsenheten i portugisisk kan ta emnet parallelt med POR1101 og POR1102, men må regne med å legge inn ekstra innsats i begynnelsen av semesteret.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar 2 ganger i uke i 7 uker (14 seminarer). Emnet har fast pensum publisert i tekstkompendium fra Unipub. Ukeplan med oversikt over hvilke tekster som skal gjennomgås i den enkelte undervisningsuke legges på emnets semesterside i god tid før semesterstart.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Undervisningen er obligatorisk og forutsetter et fremmøte på minst 10 av 14 seminarer. Du skal også levere to oppgaver på 2 sider (à 2300 tegn). Den ene oppgaven kan skrives på norsk, den andre skal skrives på portugisisk. Fremmøtet og oppgavene må være godkjent av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en muntlig eksamen. Kandidaten skal ha en samtale på portugisisk med to sensorer. Samtalen skal handle om tekstene fra kompendiet.

Ved karakterfastsettelsen teller både kunnskapsinnhold og språklige ferdigheter.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet ble gitt siste gang våren 2016

Undervisningsspråk

Portugisisk