Dette emnet er nedlagt

POR1302 – Portugisiskspråklig litteratur, innføring 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på POR1300 – Portugisiskspråklig litteratur, innføring (nedlagt) og gir, som det, en introduksjon til portugisiskspråklig litteratur gjennom lesning av et fast utvalg novelletekster fra Portugal, Brasil og det portugisiskspråklige Afrika. Novellene er hentet fra sentrale forfatterskap i det 20. århundre. Tekstene er forståelsesmessig mer krevende og gjennomgående også lengre enn novelletekstene på POR1300. Den enkelte tekst vil, gjennom faglærers presentasjon, diskusjon av teksten i plenum og gjennom din egenaktivitet, bli satt inn i sin litteraturhistoriske og historiske sammenheng.

Hva lærer du?

Gjennom studium av et representativt utvalg skjønnlitterære kortprosatekster fra hele det portugisiskspråklige området får du ytterligere øvelse i tekstforståelse og trening av muntlige og skriftlige ferdigheter i portugisisk. Emnet introduserer også grunnleggende begreper i prosa-analyse.

De utvalgte tekstenes formelle og kulturelle kompleksitet vil gi deg innblikk i hvordan skjønnlitteraturen, på ulike vis, formidler og behandler problemstillinger knyttet til det enkelte menneskes liv. De åpner for innsikt i portugisisk, brasiliansk og portugisiskspråklig afrikansk litteraturs samfunnsmessige kontekst. Dermed får man et førstehånds kjennskap til hvordan livet i disse landene oppleves i vår egen tid, og hvordan menneskene der forholder seg til spørsmål som sult, krig, fattigdom, familiestrukturer i endring, religiøse ritualer og språklige forandringer. Du får også innblikk i hvordan disse litteraturene gjensidig påvirker hverandre. En slik innsikt vil være av stor betydning for enhver som vil arbeide i forhold til de land og kulturer som geografisk og historisk faller innenfor det portugisiskspråklige området, det være seg i Europa, Latin-Amerika eller Afrika.

Emnet forutsetter lesekunnskaper i portugisisk utover elementærnivå. I løpet av emnet vil du øke din språklige kompetanse både hva muntlige og skriftlige ferdigheter angår og bli introdusert for grunnprinsippene i analyse av prosatekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter at studenten har bestått eksamen i POR1300 – Portugisiskspråklig litteratur, innføring (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen består av 2 ukentlige seminartimer i 10 uker med innlagte skrivepauser. Emnet har fast pensum publisert i tekstkompendiet "POR1302 Portugisiskspråklig litteratur, innføring 2" fra Unipub. Ukeplan med oversikt over hvilke tekster som skal gjennomgås i den enkelte undervisningsuke legges på emnets semesterside i god tid før semesterstart.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Undervisningen er obligatorisk og forutsetter fremmøte minst 7 av 10 ganger.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappe som består av tre deler, to skriftlige arbeider og en muntlig prøve:

Omfanget på hver av de skriftlige oppgavene i mappen skal ikke overskride 5 sider (à 2300 tegn). De må inneholde kildehenvisninger og bibliografi, og utformes i henhold til gitte normer. De skriftlige arbeidene skal leveres i Fronter (samlet i ett dokument!). Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Ved slutten av semesteret skal de skriftlige arbeidene legges frem muntlig for to sensorer. Den muntlige prøven skal handle om oppgavene, men du må også kunne gjøre rede for de andre tekstene på pensum.

Portugisisk er eksamensspråk både for de skriftlige arbeidene og den muntlige prøven. Ved karakterfastsettelsen teller både kunnskapsinnhold og språklige ferdigheter.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt på muntlig eksamen.

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på portugisisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Tilbys siste gang vår 2014.

Eksamen

Vår 2014

Undervisningsspråk

Portugisisk