Dette emnet er nedlagt

POR1315 – Det portugisiskspråklige Afrikas litteratur, innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Presentasjon av portugisiskspråklig afrikansk litteratur (noveller) fra det 20. århundre. Tekstene er hentet fra de tidligere portugisiske koloniene Angola, Moçambique, Guiné-Bissau og Cabo Verde. I tillegg gis det en innføring i de samme nasjonenes historie.

Hva lærer du?

Gjennom lesning og samtale rundt et utvalg skjønnlitterære tekster skrevet av samtidens mest sentrale portugisiskspråklige afrikanske forfattere, får studenten øvelse i tekstforståelse og trening av muntlige og skriftlige ferdigheter i portugisisk. Tekstene gir innblikk i de fire tidligere kolonienes moderne historie - fra frigjøringskampen mot portugiserne til de dramatiske første ti-årene som selvstendige nasjoner. I tillegg leses et historieverk som utdyper samtidshistorien, og som også trekker de historiske trådene helt tilbake til 1400-tallet og begynnelsen av portugisernes utforskning av Afrikas kyst. Alle tekstene leses på portugisisk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Tre år portugisisk C-språk eller to år B-språk fra videregående skole eller tilsvarende kunnskaper. Det er lagt ut en diagnostisk test på internett slik at studentene selv kan teste om de har de nødvendige portugisiskkunnskapene som skal til for å følge undervisningen i dette emnet. Studentene bør oppnå 70 % riktige svar for å følge undervisningen.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar i 10 uker, med innlagte skrivepauser.

Undervisningen er obligatorisk med minst 70% fremmøte.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappe som består av tre oppgaver, to skriftlige og én muntlig. Emne for oppgavene kan være referat av en pensumtekst, oversettelse til norsk av del av en pensumtekst eller beskrivelse av en historisk periode. Omfanget av hvert av de skriftlige arbeidene i mappen skal være 3-4 sider à 2300 tegn. Skriftlige oppgaver må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Oppgavene må godkjennes av faglærer og skal legges frem ved en samtale med to sensorer som finner sted ved slutten av semesteret, og som utgjør den muntlige oppgaven i mappen. Samtalen skal bl.a. skal handle om de skriftlige oppgavene, men kandidatene må også kunne gjøre rede for de andre tekstene som er behandlet.


Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk .

Eksamensspråk

En av oppgavene i mappen kan skrives på norsk, den andre skal skrives på portugisisk. Den muntlige prøven holdes på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet blir delvis erstattet av POR1300 fra våren 2010.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Portugisisk og norsk