Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter oppøving i enklere samtaler på russisk med god uttale, samt øvelse i å lese enklere tekster uten ordbok og autentiske tekster med ordbok. Det gis en presentasjon av det russiske fonetiske systemet, inkludert fonetisk transkripsjon av russisk tekst.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne lese aksentuerte tekster med god uttale. De skal kunne oversette russiske tekster med ordforråd fra vanlige dagligtale til norsk. De skal kunne føre enklere samtaler på russisk om temaer fra dagliglivet, som å fortelle om seg selv, arbeid, familie, hjem, fritid. Studentene skal videre ha god kjennskap til russisk fonetikk. De skal kunne lese tekst i fonetisk transkripsjon, samt redegjøre for eventuelle forskjeller mellom skrift- og lydbilde.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i RUS1110 – Grunnkurs i russisk (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning i fonetikk og tekstlesning (1 dobbelttime i uken) i 14 uker og 2 timer gruppeundervisning (1 dobbelttime i uken) i 13 uker. Obligatorisk fremmøte, 70%. Det gjøres oppmerksom på at emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: kvalifiseringsoppgave som presenteres muntlig og må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vureringsformen på emnet er en muntlig eksamen. Obligatorisk aktivitet må være godkjent. Eksamen består av følgende deler:

1). Lesning av en ukjent aksentuert russisk tekst.

2). Oversettelse av den leste teksten til norsk.

3). Lesning av en setning i fonetisk transkripsjon, samt spørsmål fra fonetikkpensum. Spørsmålene skal besvares på norsk.

4). Samtale på russisk om et eller flere emner fra pensum.

Ved vurderingen teller alle delene likt. Stryk på en av delene vil kunne medføre stryk på muntlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk/russisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter muntlig eksamen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er obligatorisk i Språk- og EAS-programmer med studieretning russisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er nedlagt og erstattes av et nytt emne RUS1102.

Eksamen

Siste gang vår 2009.

Undervisningsspråk

Norsk/russisk