Dette emnet er nedlagt

SEU2501 – Sentral-Europas økonomi og velferdsstater

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgang av Sentral-Europas og Baltikums overgang (transisjon) fra planøkonomi til markedsøkonomi. Landene som behandles er Estland, Latvia. Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. De sentrale sidene ved de nye markedsøkonomiene analyseres. Betydningen av internasjonale organisasjoners rolle i overgangsprosessen vurderes.

Hva lærer du?

Studenten kan analysere de nye markedsøkonomiene i Sentral-Europa og Baltikum ut i fra ulike teoretiske tilnærminger, som "Washington consensus", europeisering og "Varieties of capitalism". Studenten trenes i å vurdere følgende sider overgangen fra plan- til markedsøkonomi: Liberalisering, stabilisering, privatisering, endringer i finans- og skattesystem, utenlandske direkteinvesteringer, næringsstruktur og innovasjoner samt endringer i velferdsordninger. Studenten kan drøfte selvstendig hvilken rolle internasjonale organisasajoner, som IMF, Verdensbanken og EU, spilte i overgangsprosessen. I tillegg kan studenten analysere EUs betydning for den økonomiske utviklingen i dag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå før du tar dette emnet. Kurset er et fordypningsemne som krever innarbeidede studievaner og erfaring i oppgaveskriving på universitetsnivå. Det er en fordel å ha tatt SEU1502 – Sentral-Europas politikk, minoriteter (nedlagt), men ingen forutsetning.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning/seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: I løpet av semesteret leverer du en skriftlig kvalifiseringsoppgave. Tema for oppgaven velges i samråd med emneansvarlig lærer. Oppgaven må godkjennes før eksamen

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet bli gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være ca. 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom), og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Besvarelsen skal utformes i henhold til gitte normer.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet erstattes av SEU2503 våren 2016

Eksamen

Vår 2015

Undervisningsspråk

Norsk