SPA1302 – Spanskspråklige tekster og kontekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en allsidig presentasjon av et utvalg spanskspråklige tekster. I undervisningen arbeides det med ulike språklige, litterære og historiske problemstillinger som belyses gjennom lesing av og arbeid med tekster fra flere sjangre. Sammenhengen mellom skjønnlitteraturen og dens samfunnsmessige kontekst blir også behandlet.

spanskportalen finner du materialet som skal gjennomgås i timene og annet støttemateriell. Mer informasjon finner du på emnets semesterside.

Hva lærer du?

Gjennom lesing av sentrale tekster og en presentasjon av ulike tekstsjangrer får du grunnleggende ferdigheter til å foreta språklige, litterære og historiske analyser, anvende et relevant begrepsapparat og sette litteraturen inn i en større kontekst. Undervisningen skal også bidra til å forbedre din evne til å forstå spansk og uttrykke deg både skriftlig og muntlig. Emnet gir økt kunnskap om latinamerikansk samfunn og politikk i moderne tid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i SPA1300 – Spanskspråklig litteratur, innføring.

Undervisning

Undervisningen er organisert som femten dobbelttimer forelesning og seks dobbelttimer seminarundervisning, totalt 42 timer. Du oppfordres til å møte til all undervisning. Se timeplanen på semestersiden for detaljert undervisningsplan.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal levere en skriftlig oppgave og holde en muntlig presentasjon i løpet av seminarundervisningen. Aktivitetene godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en muntlig eksamen på 15-20 minutter. Eksamen gjennomføres av faglærer og oppnevnt sensor.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning

Gis siste gang høsten 2015

Undervisningsspråk

Spansk