Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en allsidig innføring i litteratur fra Spania og Latin-Amerika fra det 19. til det 21. århundre. Du får en oversikt over alle sjangre i spansk litteratur fra det 19. århundre til i dag, mens du leser pensumtekster i de forskjellige sjangrene.

Tekstene blir studert i sammenheng med de litterære epoker og de samfunnsforhold de er sprunget ut av.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

 • er du i stand til å forstå avanserte skjønnlitterære tekster på spansk
 • har du utviklet kjennskap til den spanskspråklige litteraturens tematikk, periodisering og dens samfunnsmessige kontekst
 • kan du uttrykke deg skriftlig og muntlig om spanskspråklig litteratur på spansk, ved å bruke ord og uttrykk som er typiske for litteraturvitenskap som fagfelt
 • kan du gjøre en grunnleggende analyse av et litterært verk
 • kan du trekke ut hovedtemaene fra et litterært verk og diskutere dem i forhold til andre verk og dagsaktuelle temaer

Endelig karakter viser i hvilken grad du har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Før du velger dette emnet, bør du kunne:

 • forstå innholdet i lengre skriftlige og muntlige autentiske tekster i ulike sjangere
 • lese formelle og uformelle tekster i ulike sjangere og gjøre rede for forfatterens synspunkter og holdninger
 • skrive sammenhengende tekster på spansk i ulike sjangere
 • delta i spontane samtaler om ulike temaer og aktuelle emner på spansk
 • presentere aktuelle og tverrfaglige emner muntlig på spansk
 • kommunisere på spansk med god uttale og intonasjon

Vi anbefaler at du tar den diagnostiske testen før du melder deg til emnet. For å være i stand til å følge med i undervisningen bør du oppnå ca. 75 % riktige svar.

Les mer utfyllende informasjon om hva du bør kunne her. Forkunnskapene tilsvarer nivå B1 i det felleseuropeiske rammeverket (CEFR) eller nivå II fra videregående skole.

Hvis du ikke har de nødvendige forkunnskapene, må du skaffe deg dette på egen hånd før du begynner på studiet.

 

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot SPA1301 – Spanskspråklig litteratur, innføring (nedlagt)

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for (da vil man automatisk få reduksjon av studiepoengene). Ta kontakt med studiekonsulenten ved spørsmål.

Undervisning

Obligatoriske aktiviteter:

 • Du skal møte til minimum 10 av 14 seminarer. Fravær utover dette må dokumenteres med legeattest eller lignende.
 • Du skal lage et radioprogram med litterært innhold som blir tatt opp som podcast. Opptaket skal ha en varighet på 3–7 minutter. Du kan velge å samarbeide med andre studenter på emnet om dette.
 • Du skal levere ett av disse skriftlige alternativene: 1) en litterær analyse eller refleksjon på omtrent 500–700 ord som blogginnlegg, 2) en Wikipedia-oppføring om spanskspråklige forfattere, temaer eller tekster, 3) en didaktisk utgave av en tekst med spanskspråklig litteratur i Liter-Alia-prosjektet. Noen av oppgavene skal inneholde et eller flere multimediaelementer (f.eks. bilder, videoer eller lenker).

Aktivitetene må være godkjent av faglærer for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.  Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent i løpet av samme semester. Godkjent aktivitet er bare gyldig det semesteret du tar emnet.

Her finner du informasjon om hvordan søke om gyldig fravær og utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all obligatorisk undervisning på emnet, i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsak kan dokumenteres.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en muntlig eksamen på 20-30 minutter.

Eksamen gjennomføres av faglærer og oppnevnt sensor.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Spansk