Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en allsidig innføring i litteratur fra Spania og Latin-Amerika fra det 19. til det 21. århundre. Du får en oversikt over alle sjangre i spansk litteratur fra det 19. århundre til i dag, mens du leser pensumtekster i de forskjellige sjangrene.

Tekstene blir studert i sammenheng med de litterære epoker og de samfunnsforhold de er sprunget ut av.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

 • er du i stand til å forstå avanserte skjønnlitterære tekster på spansk
 • har du utviklet kjennskap til den spanskspråklige litteraturens tematikk, periodisering og dens samfunnsmessige kontekst
 • kan du uttrykke deg skriftlig og muntlig om spanskspråklig litteratur på spansk, ved å bruke ord og uttrykk som er typiske for litteraturvitenskap som fagfelt
 • kan du gjøre en grunnleggende analyse av et litterært verk
 • kan du trekke ut hovedtemaene fra et litterært verk og diskutere dem i forhold til andre verk og dagsaktuelle temaer

Endelig karakter viser i hvilken grad du har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Før du velger dette emnet, bør du kunne:

 • forstå innholdet i lengre skriftlige og muntlige autentiske tekster i ulike sjangere
 • lese formelle og uformelle tekster i ulike sjangere og gjøre rede for forfatterens synspunkter og holdninger
 • skrive sammenhengende tekster på spansk i ulike sjangere
 • delta i spontane samtaler om ulike temaer og aktuelle emner på spansk
 • presentere aktuelle og tverrfaglige emner muntlig på spansk
 • kommunisere på spansk med god uttale og intonasjon

Vi anbefaler at du tar den diagnostiske testen før du melder deg til emnet. For å være i stand til å følge med i undervisningen bør du oppnå ca. 75 % riktige svar.

Les mer utfyllende informasjon om hva du bør kunne her. Forkunnskapene tilsvarer nivå B1 i det felleseuropeiske rammeverket (CEFR) eller nivå II fra videregående skole.

Hvis du ikke har de nødvendige forkunnskapene, må du skaffe deg dette på egen hånd før du begynner på studiet.

 

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot SPA1301 – Spanskspråklig litteratur, innføring (nedlagt)

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for (da vil man automatisk få reduksjon av studiepoengene). Ta kontakt med studiekonsulenten ved spørsmål.

Undervisning

Vår 2019 har emnet følgende form for undervisning: 1 times seminar på mandager, og 2 timers forelesning på torsdager.

Detaljert plan her.

Seminarene har som formål å gi bedre forståelse av ukens skjønnlitterære tekster på spansk. Studentene jobber med betydningen av innholdet i ukens tekst(er). Forelesningene gir innsikt i litterær teori i praksis og analyse av litterære verk. Studentene jobber skriftlig og muntlig, og venner seg til å bruke ord og uttrykk som er typiske for litteraturvitenskap som fagfelt. Studentene  får hver uke tilgang til forelesningen enten som diktat eller i videoformat i Canvas.

Det er viktig å møte forberedt for at du skal få utbytte av undervisningen.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Du må gjennomføre en 2-timers klasseromsprøve i uke 14 som må godkjennes for at du skal kunne gå opp til muntlig eksamen.  

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en muntlig eksamen på 20-30 minutter.

Eksamen gjennomføres av faglærer og oppnevnt sensor.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Spansk